Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/01/2019 in all areas

 1. 3 points
  ~Satguru Purakh Agam Hai ~ Bhai Gurdas Ji Var 34 Pauri 1 ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰੁ ਨਿਰਾਲਾ। Satigur Purakhu Aganmu Hai Niravairu Niraalaa | The true Guru is inaccessible, without rancour and extraordinary. ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੩੪ ਪਉੜੀ ੧ ਪੰ. ੧ ਜਾਣਹੁ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਕੀ ਸਚੀ ਧਰਮਸਾਲਾ। Jaanahu Dharatee Dharam Kee Sachee Dharamasaalaa | Consider earth as the true abode of dharma. ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੩੪ ਪਉੜੀ ੧ ਪੰ. ੨ ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਫਲ ਕਰਮ ਸਮ੍ਹਾਲਾ। Jayhaa Beejai So Lunai Fal Karam Samhaalaa | Here karmas take care of the fruits i.e. one reaps what he sows. ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੩੪ ਪਉੜੀ ੧ ਪੰ. ੩ ਜਿਉ ਕਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਆਰਸੀ ਜਗੁ ਵੇਖਣਿ ਵਾਲਾ। Jiu Kari Niramalu Aarasee Jagu Vaykhani Vaalaa | He (the Lord) is the mirror in which the world can see its face reflected. ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੩੪ ਪਉੜੀ ੧ ਪੰ. ੪ ਜੇਹਾ ਮੁਹੁ ਕਰਿ ਭਾਲੀਐ ਤੇਹੋ ਵੇਖਾਲਾ। Jayhaa Muhu Kari Bhaaleeai Tayho Vaykhaalaa | One would see the same face he will carry before the mirror. ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੩੪ ਪਉੜੀ ੧ ਪੰ. ੫ ਸੇਵਕ ਦਰਗਹ ਸੁਰਖਰੂ ਵੇਮੁਖ ਮੁਹੁ ਕਾਲਾ ॥੧॥ Sayvaku Daragah Surakharoo Vaymukhu Muhu Kaalaa ||1 || The servants of God remain red faced and triumphant whereas the apostates keep their faces blackened.
 2. 2 points
  What does this mean? The true Guru is inaccessible, without rancour and extraordinary.
 3. 2 points
 4. 1 point
  Waheguru 100 questions and answers with Bhai Sewa Singh Ji Tarmala
 5. 1 point
  Waheguru Akal Purukh, is also known as Alakh (Unseen) , or Agam Purukh (Unaccesible). Unseen, means the unseen or formless form In Sach Khand, the form, beyond the last mental plane, or causal plane. This form is Sat Shabad, pure Shabad or Naam, or Satnam. So in the line above of your post, the Bani is telling/describing us about the reality of Guru Sahiban, Satguru; that the True Guru, Satguru, is the very manifestation of that Agam Purukh, who is Nirvair (without rancour) and Nirala(extraordinary beyond any description). And the beauty of Guru Jee is, that while being omnipresent, omniscient, and omnipotent in the human form of their time, does not display any miraculous powers, not does interfere with the laws of Nature for their own profit ...... it is just beyond any imagination or description. Waaaheguruuuuuuuuuuu. SSA.
 6. 1 point
  Thanks for sharing veer ji
 7. 1 point
  from my experience, go with it my friend. sometimes you will actually fall asleep..and as soon as you awake, continue with your simran.. other times like you said it feels like body is falling asleep, but your mind is still active and you're very conscious (soul) of it in my experience it is in this state where the wonders start to manifest and you are pulled deeper within. i cannot with effort keep myself in that state...one can only surrender in those moments and enjoy. it is usually a little bit of fear of the unknown that brings you out of that state of mind but with time that will subside.
 8. 1 point
  This is how I understand the steps as explained by Bhai Sahib. Taken from some of his books. Dhyaan We have been told that dhyaan is a power. Dhyaan starts when our mind separates form the body and focuses on the subtle body (soul). Further spiritual progress can only be made through dhyaan. Naam can control the mind and then dhyaan can be controlled to any limit by our own will. This stage can only be achieved in the stage of awareness (jaagat). We meditate using the gurmantra to separate from our body (also known as separating from the air/pavan/poan) and then by focusing on Naam. Finally, we have to focus on God and unite with him. Dhyaan can only be controlled if we are thoughtless. We have to focus at one point to have control of our dhyaan. if we want to unite with God then we should practice step by step to progress. First we have to leave thoughts (Maya), then we must get to Sunn, then we reach Naam or Anhad Bani, and finally we reach Naad (word of God). Naad helps us cross the bhavsagar and takes us to God. It means that to have union with God, we have to cross many stages. Stages: 1) Swaas Graas simran by chanting Gurmantra to stop the thoughts. Focus on sound of Gurmantar. Term Swas Giras means simran with every breath and covers Bakahri/Vocal, Madhma/Whisper, Pasanti/Mental forms of Simran jaap. 1a) Swas Giras Simran - Simran with each and every breath. 1b) Swas Swas Simran - Whisper synchronised with breath all the way down to mental simran with breath but focused on sound not breath. 1c) Rom Rom Simran - Mental simran faster than the breath so you separate from breath and latch onto mantar , i.e. synchronized with pulse 1d) You have to cross the 5 elements, Air, Water, Fire, Earth and reach Ether/Akash. 2) Enter the Sunn (like going to sleep to rest) 3) Stay awake by dhyaan when free of thoughts. (Awoken by a loud blast) 4) The divine words appear in Sunn. 5) Anhad Bani (the divine music) appears to which you listen 6) The mind enters the Sunn (third Sunn or Anhad Sun). 7) Naad/Toor (word of God) appears which will help us cross the Bhavsagar (the dangerous ocean). 8) The mind unites with God in Sehaj Ghar. The way of spirituality based on Naam is different from this city of illusion. We need to leave these colours behind both in the material and subtle forms. Initially when starting meditation, do not focus on the trehkuti. When we stop our thoughts we should go to Sunn to begin the path. In Gurbani, we have been told about the indications of Tenth Door. Those who close off the nine gates, and restrain the wandering mind, na-o dar thaakay Dhaavat rahaa-ay. come to dwell in the Home of the Tenth Gate. dasvai nij ghar vaasaa paa-ay. There, the Unstruck Melody of the Shabad vibrates day and night. Through the Guru`s Teachings, the Shabad is heard. othai anhad sabad vajeh din raatee gurmatee sabad sunaavni-aa. SGGS 124 Gurbani explains that at the tenth door are the divine words or the divine music (anhad Shabads or anhad bani). There is no color, pictures or forms there. Gurbani has changed our path from Maya (illusion) to Naam. For example, a child can be distracted all day with colorful toys and different games and it will forget to eat its food. Similarly, the mind watches the colorful acts of Maya and forgets about its food. The mind that is stuck in these illusions does not want to leave Maya and reluctantly falls asleep. People may believe the mind of such a person has gone to Smaadhi and they presume they have attained a high spiritual stage. But Guru teaches us that this is the last stage of Kaal and it has to be crossed by Naam. After crossing this stage we can enter the Tenth Door and then true enlightenment begins. That light will be the light of our soul, which has been explained to us in Gurbani as: Within the Gurmukh is intuitive peace and poise (Sehaj); his mind ascends to the Tenth Sky of the Akaashic Ethers. gurmukh antar sahj hai man charhi-aa dasvai aakaas. No one is sleepy or hungry there; they dwell in they dwell in the peace of the Naam (word of God). tithai oongh na bhukh hai, har amrit naam sukh vaas. O Nanak, pain and pleasure do not afflict anyone, where the Light of the Supreme Soul, illuminates. naanak dukh sukh vi-aapat nahee jithai aatam raam pargaas. SGGS 1414 The house of our mind starts from the Tenth Sky (tenth door). The Tenth Sky is present all around our body. So the tenth door is not far and it is formless. Our body with nine doors is also present in the same area. After leaving the body (nine doors), our mind will enter the Tenth Door. It means we reside in God and He is inside us. Gurbani tells us: The body is contained in the Lord, and the Lord is contained in the body. He is permeating within all. har meh tan hai, tan meh har hai, sarab nirantar so-ay ray. SGGS 870 Other names for the tenth door have been given such as Nij Mahal, the fourth stage, Turi avastha, Unn Munn or the castle of our mind. By achieving that state, we will get enlightened. It depends on us how quickly we want to achieve that stage (by practical meditation). Once we enter the tenth sky, the divine light will appear. All of this practical work is done through dhyaan. Through dhyaan, the master (God) keeps an eye on us (world) and by the same way we can see God. Without spiritual knowledge we look towards this material world (ardh i.e looking down and in front of us), but by attaining the Guru’s knowledge we start to focus on Urdh (looking up – towards Sookh mahal, God). The vision discussed is not about the physical eyes. Even a blind person can attain union with God. If the blind persons can meditate by dhyaan on Naam they will unite with God and have blessed darshan of God. If we don’t use the Jot (vision) of the mind, we are called spiritually blind, even though we have physical eyes.
 9. 1 point
  Lucky

  Different Types/stages Of Naam

  Harsharan ji's post describes the answer quite well. Let me also add that ALL the sounds and visions even, are part of the illusion...you are still in maya. it's stll trai-gun. This doesn't mean that the naad you may be hearing and feeling is false, because this naad is still coming from that same source of sach-khand.....however, you are still wrapped in the illusion and the shabad is not fully manifest as the sehaj dhun in sach khand. You will know when it's sehaj dhun or pure anhad bani because it will be pure para-bani coming drenched in amrit when waheguru reveals the Nijh ghar/sach-khand to you. At this stage you will see/feel/become with the Brahm jyot.....and ONLY then will you yourself be able to confirm that it is the purest, truest Anhad Bani you are hearing. The sounds we can hear at early stages of different instruments..etc.. are all paon de shabad and related to the air/pavan. They change as you progress and so does the naad. Initially the naad is intermittent but then gets clearer and more intense until it becomes 24hr. In this part of the journey I think that it varies vastly for each and every one of us and according to our own gunas. AT the same time you will get 'downloads' of knowledge, gyaan and understanding about 'Yourself''...and according to your own gunas. We will often question to ourselves if the naad or sounds are genuine and true anhad. ... the answer is quite simple because if we are questioning, then we must surely be still be wrapped in the illusion more than being drenched in amrit rus/naam When we experience the -brahm jyot- amrit- prakash,- anhad in it's purest and highest form in sachkhand..... only then, will you have no doubts and be able to confirm to your self. I'm sure you won't be questioning or doubting in any way. Gurbani talks about these different levels of illusion including Gandarve Nagri, Mrig trishna, Maya Jaal...which is all part of kaal to stop and divert you. This occurs ALL the way up to the doorstep of waheguru's sacha mahal. And only until HE opens it and you get prakash are you out of kaal's boundary.
 10. 1 point
  harsharan000

  Different Types/stages Of Naam

  Being this thread related to different stages of Nam as well, Sree Guru Nanak Dev Maharaj in Raag Sorath, tells us in short: Tum Saachay, ham Tum hee raachay, Shabad bhayd fun saachay. You are True, and I am absorbed into You; through the jugtee of the Shabad, I shall ultimately become True as well. He is telling us that: Wahiguru is the ultimate, the highest stage of permanent and unchangeable truth. But, through a perfect technique, namely Nam Simran, anyone can become as true and eternal like Him, by merging in Him, through that very technique, that very jugtee. This is the mahanta, the wadeeayee of His Nam. Wah wah Saachay Badshah, Toon Beant Apaar Soami.
 11. 1 point
  harsharan000

  Different Types/stages Of Naam

  Very nice question and topic Sat Veer Jee Actually Wahiguru or Satnam, is Anami, means nameless .... and this has to be so. Why? Because He is Alakh, means formless, and He is also Agam Purukh, means He is beyond reach. There where He is, only He exists. So if only He is one there, without any second, and there is no language to speak, because one needs mouth to say something, or to call someone. With whom do we have to comuniucate? What do we have to say or discuss with Him? But then one may say, that is not totally correct, because we may call Him from our heart, or call on Him mentally... yes this all is possible, as long as the mind exists, which can be within the three planes where the mind operates: Physical, Astral or Causal After that comes ParBraham region....there is no trace of maya or mind. It is not Sach Khand, but it is just 2 steps below, and from there on, as one goes upper, finer and purer are the realms, right up to Sach Khand, the purest realm, where Sat Purukh resides. What I perceive is that, people, not only our sikh brothers, but as well as of other religions also, tend to take that Supreme Being, with their preconcepted ideas and forms...for example sikhs think, when they reach up there, Guru Nanak and the other Gurus, with the Punj Pyares, the Saheeds, and many more good, brave and noble people, are all there to receive us ...like a huge congregation of all the people we think as good ones .. The hindus think, their gods such as Vishnu, Brahma and Shiva, with their wives and sons and grandchildren, along with their ancestors, their sadhus, etc ... etc are going to be met, when reaching there... The same is applied with the followers of the rest of the religions... Due to this agyanta, people have a sense of variety, and thus are lost in brahm, and from there on starts the conflicts between all the people, each one claiming thier superiority and their truth. And because of this variety, there are wars, there is hatred, a lot of unjustice....Instead of being human beings, they are stone hearted beasts ... It is such a pity, our Guru Sahibans while they were on the earth, tried their best to wipe off the mud from our mind and eyes(agyanta), and placed the simple truths in front of us, even left the Guru Granth Sahib for us,claiming that universal Truth as Nam or Shabad, and gave us the method to realize through Nam Simran . We can read any Ang from Guru Jee, and we shall only see these simple truths. Some tuks as examples are as following: Awar Kaaj tere kiteh na kam, mil Sadh Sangat bhaj kewal Nam. Sarab rog ka aukhad Nam Prabh ka Simran, teerath ishnan... And many more can be mentioned. But let us ask ourselves sincerely, how many of us do believe and follow their words. The thing is, though we profess to be devotees, we lack faith in the words of our Gurus, we take them as theory....but their words are priceless, amolak, eternal and true spiritual gems, for all the humanity. We have limited their teachings, into 4 walls of many outer things, rituals, idol worship...etc, thus done a great unjustice to them. Their whole purpose was to take us out from all outer things and concentrate on the only one reality within each and everyone of us, irrespective of caste, creed or class, which is Nam or Shabad. This Nam is nowhere outside, thus it can not be given by anyone either...it is the same inside each one of us, whether one is a sinner, a saint, a robber, a sadhu, a mahatma, male or female, a hindu, a muslim, a sikh or a christian..... Because that Nam or Shabad is a power, a highest state of Consciousness, which implies that it is also omnipresnt and omnipotent. And this Nam is not like the genius of Aladinos lamp, that we rub it when we want something and start asking for our desires to be fulfilled, like taking away sorrows, wanting miracles, wealth, power, status, properties, sons, lands....and a huge endless list. This Nam or Shabad as such, existed even before we were not born, and shall stay even when we shall not be here... this Nam or Shabad as being a Consciouss power of the highest order, works in its own ways, and not per our thinking, or our petty logic... The purpose of all Gurmukhs, is not to make us understand the mysteries of the creation, not because they do not know, or are not capable of it, but because we are very limited. For that, they say, go inside youself, and see everything it by yourself. All your doubts shall be dissolved. And there is total logic in their words, because when we reach His stage, we shall become Him.... so then who is left to ask? and who is there to answer? Naturally nobody, except Him. Such is His mahanta, His greatness, His wadeeayee...Oooch Apaar, Beant Soami. The Bani clearly says: Jin Har jaapiya, se Har hoeeya Sar Sree Akal.
×
×
 • Create New...