Jump to content
Sign in to follow this  
harsharan000

BANI/ KATHA / KIRTAN

Recommended Posts

 

So far, one of best kathas come through.  Mahima of one eternal changeless Truth : Nam

https://www.youtube.com/watch?v=dnqONcQhtio.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ॥

Maaroo Mehalaa 1 Dhakhanee ||

Maaroo, First Mehl, Dakhanee:

ਮਾਰੂ ਦਖਣੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੩੩ 

 

ਕਾਇਆ ਨਗਰੁ ਨਗਰ ਗੜ ਅੰਦਰਿ ॥

Kaaeiaa Nagar Nagar Garr Andhar ||

Deep within the body-village is the fortress.

 

ਸਾਚਾ ਵਾਸਾ ਪੁਰਿ ਗਗਨੰਦਰਿ ॥

Saachaa Vaasaa Pur Gaganandhar ||

The dwelling of the True Lord is within the city of the Tenth Gate.

 

ਅਸਥਿਰੁ ਥਾਨੁ ਸਦਾ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਦਾ ॥੧॥

Asathhir Thhaan Sadhaa Niramaaeil Aapae Aap Oupaaeidhaa ||1||

This place is permanent and forever immaculate. He Himself created it. ||1||

 

ਅੰਦਰਿ ਕੋਟ ਛਜੇ ਹਟਨਾਲੇ ॥

Andhar Kott Shhajae Hattanaalae ||

Within the fortress are balconies and bazaars.

 

ਆਪੇ ਲੇਵੈ ਵਸਤੁ ਸਮਾਲੇ ॥

Aapae Laevai Vasath Samaalae ||

He Himself takes care of His merchandise.

 

ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਜੜੇ ਜੜਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਖੋਲਾਇਦਾ ॥੨॥

Bajar Kapaatt Jarrae Jarr Jaanai Gur Sabadhee Kholaaeidhaa ||2||

The hard and heavy doors of the Tenth Gate are closed and locked. Through the Word of the Guru's Shabad, they are thrown open. ||2||

 

ਭੀਤਰਿ ਕੋਟ ਗੁਫਾ ਘਰ ਜਾਈ ॥

Bheethar Kott Gufaa Ghar Jaaee ||

Within the fortress is the cave, the home of the self.

 

ਨਉ ਘਰ ਥਾਪੇ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ॥

No Ghar Thhaapae Hukam Rajaaee ||

He established the nine gates of this house, by His Command and His Will.

 

ਦਸਵੈ ਪੁਰਖੁ ਅਲੇਖੁ ਅਪਾਰੀ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਦਾ ॥੩॥

Dhasavai Purakh Alaekh Apaaree Aapae Alakh Lakhaaeidhaa ||3||

In the Tenth Gate, the Primal Lord, the unknowable and infinite dwells; the unseen Lord reveals Himself. ||3||

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Resultado de imagen de famous sikh quotations

 

 

 

 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Maaroo Mehalaa 1 ||

Maaroo, First Mehl:

 

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੩੫

ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਧੂਕਾਰਾ ॥

Arabadh Narabadh Dhhundhhookaaraa ||

For endless eons, there was only utter darkness.


ਧਰਣਿ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥

Dhharan N Gaganaa Hukam Apaaraa ||

There was no earth or sky; there was only the infinite Command of His Hukam.

 

ਨਾ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਨ ਚੰਦੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਇਦਾ ॥੧॥

Naa Dhin Rain N Chandh N Sooraj Sunn Samaadhh Lagaaeidhaa ||1||

There was no day or night, no moon or sun; God sat in primal, profound Samaadhi. ||1||

 

ਖਾਣੀ ਨ ਬਾਣੀ ਪਉਣ ਨ ਪਾਣੀ ॥

Khaanee N Baanee Poun N Paanee ||

There were no sources of creation or powers of speech, no air or water.

 

ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੀ 

Oupath Khapath N Aavan Jaanee ||

There was no creation or destruction, no coming or going.

 

ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀ ਸਾਗਰ ਨਦੀ ਨ ਨੀਰੁ ਵਹਾਇਦਾ ॥੨॥

Khandd Pathaal Sapath Nehee Saagar Nadhee N Neer Vehaaeidhaa ||2||

There were no continents, nether regions, seven seas, rivers or flowing water. ||2||

 

ਨਾ ਤਦਿ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ ॥

Naa Thadh Surag Mashh Paeiaalaa ||

There were no heavenly realms, earth or nether regions of the underworld.

 

ਦੋਜਕੁ ਭਿਸਤੁ ਨਹੀ ਖੈ ਕਾਲਾ ॥

Dhojak Bhisath Nehee Khai Kaalaa ||

There was no heaven or hell, no death or time.

 

ਨਰਕੁ ਸੁਰਗੁ ਨਹੀ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਨਾ ਕੋ ਆਇ ਨ ਜਾਇਦਾ ॥੩॥

Narak Surag Nehee Janman Maranaa Naa Ko Aae N Jaaeidhaa ||3||

There was no hell or heaven, no birth or death, no coming or going in reincarnation. ||3||

 

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਨ ਕੋਈ ॥

Brehamaa Bisan Mehaes N Koee ||

There was no Brahma, Vishnu or Shiva.

 

ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥

Avar N Dheesai Eaeko Soee ||

No one was seen, except the One Lord.

 

ਨਾਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀ ਜਾਤਿ ਨ ਜਨਮਾ ਨਾ ਕੋ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੪॥

Naar Purakh Nehee Jaath N Janamaa Naa Ko Dhukh Sukh Paaeidhaa ||4||

There was no female or male, no social class or caste of birth; no one experienced pain or pleasure. ||4||

 

ਨਾ ਤਦਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਨਵਾਸੀ ॥

Naa Thadh Jathee Sathee Banavaasee ||

There were no people of celibacy or charity; no one lived in the forests.

 

ਨਾ ਤਦਿ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥

Naa Thadh Sidhh Saadhhik Sukhavaasee ||

There were no Siddhas or seekers, no one living in peace.

 

ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭੇਖੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਨਾਥੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥੫॥

Jogee Jangam Bhaekh N Koee Naa Ko Naathh Kehaaeidhaa ||5||

There were no Yogis, no wandering pilgrims, no religious robes; no one called himself the master. ||5||

 

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥

Jap Thap Sanjam Naa Brath Poojaa ||

There was no chanting or meditation, no self-discipline, fasting or worship.

 

ਨਾ ਕੋ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ਦੂਜਾ ॥

Naa Ko Aakh Vakhaanai Dhoojaa ||

No one spoke or talked in duality.

 

ਆਪੇ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਵਿਗਸੈ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਦਾ ॥੬॥

Aapae Aap Oupaae Vigasai Aapae Keemath Paaeidhaa ||6||

He created Himself, and rejoiced; He evaluates Himself. ||6||

 

ਨਾ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥

Naa Such Sanjam Thulasee Maalaa ||

There was no purification, no self-restraint, no malas of basil seeds.

 

ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਨ ਗਊ ਗਦ਼ਆਲਾ ॥

Gopee Kaan N Goo Guoaalaa ||

There were no Gopis, no Krishna, no cows or cowherds.

 

ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਪਾਖੰਡੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਵੰਸੁ ਵਜਾਇਦਾ ॥੭॥

Thanth Manth Paakhandd N Koee Naa Ko Vans Vajaaeidhaa ||7||

There were no tantras, no mantras and no hypocrisy; no one played the flute. ||7||

 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਮਾਇਆ ਮਾਖੀ ॥

Karam Dhharam Nehee Maaeiaa Maakhee ||

There was no karma, no Dharma, no buzzing fly of Maya.

 

ਜਾਤਿ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ਆਖੀ ॥

Jaath Janam Nehee Dheesai Aakhee ||

Social class and birth were not seen with any eyes.

 

ਮਮਤਾ ਜਾਲੁ ਕਾਲੁ ਨਹੀ ਮਾਥੈ ਨਾ ਕੋ ਕਿਸੈ ਧਿਆਇਦਾ ॥੮॥

Mamathaa Jaal Kaal Nehee Maathhai Naa Ko Kisai Dhhiaaeidhaa ||8||

There was no noose of attachment, no death inscribed upon the forehead; no one meditated on anything. ||8||

 

ਨਿੰਦੁ ਬਿੰਦੁ ਨਹੀ ਜੀਉ ਨ ਜਿੰਦੋ ॥

Nindh Bindh Nehee Jeeo N Jindho ||

There was no slander, no seed, no soul and no life.

 

ਨਾ ਤਦਿ ਗੋਰਖੁ ਨਾ ਮਾਛਿੰਦੋ ॥

Naa Thadh Gorakh Naa Maashhindho ||

There was no Gorakh and no Maachhindra.

 

ਨਾ ਤਦਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕੁਲ ਓਪਤਿ ਨਾ ਕੋ ਗਣਤ ਗਣਾਇਦਾ ॥੯॥

Naa Thadh Giaan Dhhiaan Kul Oupath Naa Ko Ganath Ganaaeidhaa ||9||

There was no spiritual wisdom or meditation, no ancestry or creation, no reckoning of accounts. ||9||

ਵਰਨ ਭੇਖ ਨਹੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਖਤ੍ਰੀ ॥

Varan Bhaekh Nehee Brehaman Khathree ||

There were no castes or social classes, no religious robes, no Brahmin or Kh'shaatriya.

 

ਦੇਉ ਨ ਦੇਹੁਰਾ ਗਊ ਗਾਇਤ੍ਰੀ 

Dhaeo N Dhaehuraa Goo Gaaeithree ||

There were no demi-gods or temples, no cows or Gaayatri prayer.

 

ਹੋਮ ਜਗ ਨਹੀ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਣੁ ਨਾ ਕੋ ਪੂਜਾ ਲਾਇਦਾ ॥੧੦॥

Hom Jag Nehee Theerathh Naavan Naa Ko Poojaa Laaeidhaa ||10||

There were no burnt offerings, no ceremonial feasts, no cleansing rituals at sacred shrines of pilgrimage; no one worshipped in adoration. ||10||

 

ਨਾ ਕੋ ਮੁਲਾ ਨਾ ਕੋ ਕਾਜੀ ॥

Naa Ko Mulaa Naa Ko Kaajee ||

There was no Mullah, there was no Qazi.

 

ਨਾ ਕੋ ਸੇਖੁ ਮਸਾਇਕੁ ਹਾਜੀ ॥

Naa Ko Saekh Masaaeik Haajee ||

There was no Shaykh, or pilgrims to Mecca.

 

ਰਈਅਤਿ ਰਾਉ ਨ ਹਉਮੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕੋ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥੧੧॥

Reeath Raao N Houmai Dhuneeaa Naa Ko Kehan Kehaaeidhaa ||11||

There was no king or subjects, and no worldly egotism; no one spoke of himself. ||11||

 

ਭਾਉ ਨ ਭਗਤੀ ਨਾ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ॥

Bhaao N Bhagathee Naa Siv Sakathee ||

There was no love or devotion, no Shiva or Shakti - no energy or matter.

 

ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਬਿੰਦੁ ਨਹੀ ਰਕਤੀ ॥

Saajan Meeth Bindh Nehee Rakathee ||

There were no friends or companions, no semen or blood.

 

ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸਾਚੇ ਏਹੋ ਭਾਇਦਾ ॥੧੨॥

Aapae Saahu Aapae Vanajaaraa Saachae Eaeho Bhaaeidhaa ||12||

He Himself is the banker, and He Himself is the merchant. Such is the Pleasure of the Will of the True Lord. ||12||

 

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ॥

Baedh Kathaeb N Sinmrith Saasath ||

There were no Vedas, Korans or Bibles, no Simritees or Shaastras.

 

ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਉਦੈ ਨਹੀ ਆਸਤ 

Paath Puraan Oudhai Nehee Aasath ||

There was no recitation of the Puraanas, no sunrise or sunset.

 

ਕਹਤਾ ਬਕਤਾ ਆਪਿ ਅਗੋਚਰੁ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਦਾ ॥੧੩॥

Kehathaa Bakathaa Aap Agochar Aapae Alakh Lakhaaeidhaa ||13||

The Unfathomable Lord Himself was the speaker and the preacher; the unseen Lord Himself saw everything. ||13||

 

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥

Jaa This Bhaanaa Thaa Jagath Oupaaeiaa ||

When He so willed, He created the world.

 

ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਆਡਾਣੁ ਰਹਾਇਆ ॥

Baajh Kalaa Aaddaan Rehaaeiaa ||

Without any supporting power, He sustained the universe.

 

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਦਾ ॥੧੪॥

Brehamaa Bisan Mehaes Oupaaeae Maaeiaa Mohu Vadhhaaeidhaa ||14||

He created Brahma, Vishnu and Shiva; He fostered enticement and attachment to Maya. ||14||

 

ਵਿਰਲੇ ਕਉ ਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥

Viralae Ko Gur Sabadh Sunaaeiaa ||

How rare is that person who listens to the Word of the Guru's Shabad.

 

ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥

Kar Kar Dhaekhai Hukam Sabaaeiaa ||

He created the creation, and watches over it; the Hukam of His Command is over all.

 

ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਅਰੰਭੇ ਗੁਪਤਹੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇਦਾ ॥੧੫॥

Khandd Brehamandd Paathaal Aranbhae Gupathahu Paragattee Aaeidhaa ||15||

He formed the planets, solar systems and nether regions, and brought what was hidden to manifestation. ||15||

 

ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥

Thaa Kaa Anth N Jaanai Koee ||

No one knows His limits.

 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

Poorae Gur Thae Sojhee Hoee ||

This understanding comes from the Perfect Guru.

 

ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥੧੬॥੩॥੧੫॥

Naanak Saach Rathae Bisamaadhee Bisam Bheae Gun Gaaeidhaa ||16||3||15||

O Nanak, those who are attuned to the Truth are wonderstruck; singing His Glorious Praises, they are filled with wonder. ||16||3||15||

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×