Jump to content

Recommended Posts

 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ॥

Maaroo Mehalaa 1 Dhakhanee ||

Maaroo, First Mehl, Dakhanee:

ਮਾਰੂ ਦਖਣੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੩੩ 

 

ਕਾਇਆ ਨਗਰੁ ਨਗਰ ਗੜ ਅੰਦਰਿ ॥

Kaaeiaa Nagar Nagar Garr Andhar ||

Deep within the body-village is the fortress.

 

ਸਾਚਾ ਵਾਸਾ ਪੁਰਿ ਗਗਨੰਦਰਿ ॥

Saachaa Vaasaa Pur Gaganandhar ||

The dwelling of the True Lord is within the city of the Tenth Gate.

 

ਅਸਥਿਰੁ ਥਾਨੁ ਸਦਾ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਦਾ ॥੧॥

Asathhir Thhaan Sadhaa Niramaaeil Aapae Aap Oupaaeidhaa ||1||

This place is permanent and forever immaculate. He Himself created it. ||1||

 

ਅੰਦਰਿ ਕੋਟ ਛਜੇ ਹਟਨਾਲੇ ॥

Andhar Kott Shhajae Hattanaalae ||

Within the fortress are balconies and bazaars.

 

ਆਪੇ ਲੇਵੈ ਵਸਤੁ ਸਮਾਲੇ ॥

Aapae Laevai Vasath Samaalae ||

He Himself takes care of His merchandise.

 

ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਜੜੇ ਜੜਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਖੋਲਾਇਦਾ ॥੨॥

Bajar Kapaatt Jarrae Jarr Jaanai Gur Sabadhee Kholaaeidhaa ||2||

The hard and heavy doors of the Tenth Gate are closed and locked. Through the Word of the Guru's Shabad, they are thrown open. ||2||

 

ਭੀਤਰਿ ਕੋਟ ਗੁਫਾ ਘਰ ਜਾਈ ॥

Bheethar Kott Gufaa Ghar Jaaee ||

Within the fortress is the cave, the home of the self.

 

ਨਉ ਘਰ ਥਾਪੇ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ॥

No Ghar Thhaapae Hukam Rajaaee ||

He established the nine gates of this house, by His Command and His Will.

 

ਦਸਵੈ ਪੁਰਖੁ ਅਲੇਖੁ ਅਪਾਰੀ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਦਾ ॥੩॥

Dhasavai Purakh Alaekh Apaaree Aapae Alakh Lakhaaeidhaa ||3||

In the Tenth Gate, the Primal Lord, the unknowable and infinite dwells; the unseen Lord reveals Himself. ||3||

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Resultado de imagen de famous sikh quotations

 

 

 

 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Maaroo Mehalaa 1 ||

Maaroo, First Mehl:

 

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੩੫

ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਧੂਕਾਰਾ ॥

Arabadh Narabadh Dhhundhhookaaraa ||

For endless eons, there was only utter darkness.


ਧਰਣਿ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥

Dhharan N Gaganaa Hukam Apaaraa ||

There was no earth or sky; there was only the infinite Command of His Hukam.

 

ਨਾ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਨ ਚੰਦੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਇਦਾ ॥੧॥

Naa Dhin Rain N Chandh N Sooraj Sunn Samaadhh Lagaaeidhaa ||1||

There was no day or night, no moon or sun; God sat in primal, profound Samaadhi. ||1||

 

ਖਾਣੀ ਨ ਬਾਣੀ ਪਉਣ ਨ ਪਾਣੀ ॥

Khaanee N Baanee Poun N Paanee ||

There were no sources of creation or powers of speech, no air or water.

 

ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੀ 

Oupath Khapath N Aavan Jaanee ||

There was no creation or destruction, no coming or going.

 

ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀ ਸਾਗਰ ਨਦੀ ਨ ਨੀਰੁ ਵਹਾਇਦਾ ॥੨॥

Khandd Pathaal Sapath Nehee Saagar Nadhee N Neer Vehaaeidhaa ||2||

There were no continents, nether regions, seven seas, rivers or flowing water. ||2||

 

ਨਾ ਤਦਿ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ ॥

Naa Thadh Surag Mashh Paeiaalaa ||

There were no heavenly realms, earth or nether regions of the underworld.

 

ਦੋਜਕੁ ਭਿਸਤੁ ਨਹੀ ਖੈ ਕਾਲਾ ॥

Dhojak Bhisath Nehee Khai Kaalaa ||

There was no heaven or hell, no death or time.

 

ਨਰਕੁ ਸੁਰਗੁ ਨਹੀ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਨਾ ਕੋ ਆਇ ਨ ਜਾਇਦਾ ॥੩॥

Narak Surag Nehee Janman Maranaa Naa Ko Aae N Jaaeidhaa ||3||

There was no hell or heaven, no birth or death, no coming or going in reincarnation. ||3||

 

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਨ ਕੋਈ ॥

Brehamaa Bisan Mehaes N Koee ||

There was no Brahma, Vishnu or Shiva.

 

ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥

Avar N Dheesai Eaeko Soee ||

No one was seen, except the One Lord.

 

ਨਾਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀ ਜਾਤਿ ਨ ਜਨਮਾ ਨਾ ਕੋ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੪॥

Naar Purakh Nehee Jaath N Janamaa Naa Ko Dhukh Sukh Paaeidhaa ||4||

There was no female or male, no social class or caste of birth; no one experienced pain or pleasure. ||4||

 

ਨਾ ਤਦਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਨਵਾਸੀ ॥

Naa Thadh Jathee Sathee Banavaasee ||

There were no people of celibacy or charity; no one lived in the forests.

 

ਨਾ ਤਦਿ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥

Naa Thadh Sidhh Saadhhik Sukhavaasee ||

There were no Siddhas or seekers, no one living in peace.

 

ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭੇਖੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਨਾਥੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥੫॥

Jogee Jangam Bhaekh N Koee Naa Ko Naathh Kehaaeidhaa ||5||

There were no Yogis, no wandering pilgrims, no religious robes; no one called himself the master. ||5||

 

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥

Jap Thap Sanjam Naa Brath Poojaa ||

There was no chanting or meditation, no self-discipline, fasting or worship.

 

ਨਾ ਕੋ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ਦੂਜਾ ॥

Naa Ko Aakh Vakhaanai Dhoojaa ||

No one spoke or talked in duality.

 

ਆਪੇ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਵਿਗਸੈ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਦਾ ॥੬॥

Aapae Aap Oupaae Vigasai Aapae Keemath Paaeidhaa ||6||

He created Himself, and rejoiced; He evaluates Himself. ||6||

 

ਨਾ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥

Naa Such Sanjam Thulasee Maalaa ||

There was no purification, no self-restraint, no malas of basil seeds.

 

ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਨ ਗਊ ਗਦ਼ਆਲਾ ॥

Gopee Kaan N Goo Guoaalaa ||

There were no Gopis, no Krishna, no cows or cowherds.

 

ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਪਾਖੰਡੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਵੰਸੁ ਵਜਾਇਦਾ ॥੭॥

Thanth Manth Paakhandd N Koee Naa Ko Vans Vajaaeidhaa ||7||

There were no tantras, no mantras and no hypocrisy; no one played the flute. ||7||

 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਮਾਇਆ ਮਾਖੀ ॥

Karam Dhharam Nehee Maaeiaa Maakhee ||

There was no karma, no Dharma, no buzzing fly of Maya.

 

ਜਾਤਿ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ਆਖੀ ॥

Jaath Janam Nehee Dheesai Aakhee ||

Social class and birth were not seen with any eyes.

 

ਮਮਤਾ ਜਾਲੁ ਕਾਲੁ ਨਹੀ ਮਾਥੈ ਨਾ ਕੋ ਕਿਸੈ ਧਿਆਇਦਾ ॥੮॥

Mamathaa Jaal Kaal Nehee Maathhai Naa Ko Kisai Dhhiaaeidhaa ||8||

There was no noose of attachment, no death inscribed upon the forehead; no one meditated on anything. ||8||

 

ਨਿੰਦੁ ਬਿੰਦੁ ਨਹੀ ਜੀਉ ਨ ਜਿੰਦੋ ॥

Nindh Bindh Nehee Jeeo N Jindho ||

There was no slander, no seed, no soul and no life.

 

ਨਾ ਤਦਿ ਗੋਰਖੁ ਨਾ ਮਾਛਿੰਦੋ ॥

Naa Thadh Gorakh Naa Maashhindho ||

There was no Gorakh and no Maachhindra.

 

ਨਾ ਤਦਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕੁਲ ਓਪਤਿ ਨਾ ਕੋ ਗਣਤ ਗਣਾਇਦਾ ॥੯॥

Naa Thadh Giaan Dhhiaan Kul Oupath Naa Ko Ganath Ganaaeidhaa ||9||

There was no spiritual wisdom or meditation, no ancestry or creation, no reckoning of accounts. ||9||

ਵਰਨ ਭੇਖ ਨਹੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਖਤ੍ਰੀ ॥

Varan Bhaekh Nehee Brehaman Khathree ||

There were no castes or social classes, no religious robes, no Brahmin or Kh'shaatriya.

 

ਦੇਉ ਨ ਦੇਹੁਰਾ ਗਊ ਗਾਇਤ੍ਰੀ 

Dhaeo N Dhaehuraa Goo Gaaeithree ||

There were no demi-gods or temples, no cows or Gaayatri prayer.

 

ਹੋਮ ਜਗ ਨਹੀ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਣੁ ਨਾ ਕੋ ਪੂਜਾ ਲਾਇਦਾ ॥੧੦॥

Hom Jag Nehee Theerathh Naavan Naa Ko Poojaa Laaeidhaa ||10||

There were no burnt offerings, no ceremonial feasts, no cleansing rituals at sacred shrines of pilgrimage; no one worshipped in adoration. ||10||

 

ਨਾ ਕੋ ਮੁਲਾ ਨਾ ਕੋ ਕਾਜੀ ॥

Naa Ko Mulaa Naa Ko Kaajee ||

There was no Mullah, there was no Qazi.

 

ਨਾ ਕੋ ਸੇਖੁ ਮਸਾਇਕੁ ਹਾਜੀ ॥

Naa Ko Saekh Masaaeik Haajee ||

There was no Shaykh, or pilgrims to Mecca.

 

ਰਈਅਤਿ ਰਾਉ ਨ ਹਉਮੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕੋ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥੧੧॥

Reeath Raao N Houmai Dhuneeaa Naa Ko Kehan Kehaaeidhaa ||11||

There was no king or subjects, and no worldly egotism; no one spoke of himself. ||11||

 

ਭਾਉ ਨ ਭਗਤੀ ਨਾ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ॥

Bhaao N Bhagathee Naa Siv Sakathee ||

There was no love or devotion, no Shiva or Shakti - no energy or matter.

 

ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਬਿੰਦੁ ਨਹੀ ਰਕਤੀ ॥

Saajan Meeth Bindh Nehee Rakathee ||

There were no friends or companions, no semen or blood.

 

ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸਾਚੇ ਏਹੋ ਭਾਇਦਾ ॥੧੨॥

Aapae Saahu Aapae Vanajaaraa Saachae Eaeho Bhaaeidhaa ||12||

He Himself is the banker, and He Himself is the merchant. Such is the Pleasure of the Will of the True Lord. ||12||

 

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ॥

Baedh Kathaeb N Sinmrith Saasath ||

There were no Vedas, Korans or Bibles, no Simritees or Shaastras.

 

ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਉਦੈ ਨਹੀ ਆਸਤ 

Paath Puraan Oudhai Nehee Aasath ||

There was no recitation of the Puraanas, no sunrise or sunset.

 

ਕਹਤਾ ਬਕਤਾ ਆਪਿ ਅਗੋਚਰੁ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਦਾ ॥੧੩॥

Kehathaa Bakathaa Aap Agochar Aapae Alakh Lakhaaeidhaa ||13||

The Unfathomable Lord Himself was the speaker and the preacher; the unseen Lord Himself saw everything. ||13||

 

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥

Jaa This Bhaanaa Thaa Jagath Oupaaeiaa ||

When He so willed, He created the world.

 

ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਆਡਾਣੁ ਰਹਾਇਆ ॥

Baajh Kalaa Aaddaan Rehaaeiaa ||

Without any supporting power, He sustained the universe.

 

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਦਾ ॥੧੪॥

Brehamaa Bisan Mehaes Oupaaeae Maaeiaa Mohu Vadhhaaeidhaa ||14||

He created Brahma, Vishnu and Shiva; He fostered enticement and attachment to Maya. ||14||

 

ਵਿਰਲੇ ਕਉ ਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥

Viralae Ko Gur Sabadh Sunaaeiaa ||

How rare is that person who listens to the Word of the Guru's Shabad.

 

ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥

Kar Kar Dhaekhai Hukam Sabaaeiaa ||

He created the creation, and watches over it; the Hukam of His Command is over all.

 

ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਅਰੰਭੇ ਗੁਪਤਹੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇਦਾ ॥੧੫॥

Khandd Brehamandd Paathaal Aranbhae Gupathahu Paragattee Aaeidhaa ||15||

He formed the planets, solar systems and nether regions, and brought what was hidden to manifestation. ||15||

 

ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥

Thaa Kaa Anth N Jaanai Koee ||

No one knows His limits.

 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

Poorae Gur Thae Sojhee Hoee ||

This understanding comes from the Perfect Guru.

 

ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥੧੬॥੩॥੧੫॥

Naanak Saach Rathae Bisamaadhee Bisam Bheae Gun Gaaeidhaa ||16||3||15||

O Nanak, those who are attuned to the Truth are wonderstruck; singing His Glorious Praises, they are filled with wonder. ||16||3||15||

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

For anybody who is interested in  live Kirtan from Sri Darbar Sahib , you may open the following link in You Tube in your PC , Tab or Laptop.

Luckily since some few days Live Kirtan is being possible to view on the net.

Enjoy 👍

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Avar Karathooth Sagalee Jam Ddaanai ||
All other efforts are punished by the Messenger of Death,

Govindh Bhajan Bin Thil Nehee Maanai ||
Which accepts nothing at all, except meditation on the Lord of the Universe.

Sukhmani Sahib  Sree Guru Arjun Dev  Maharaj

Share this post


Link to post
Share on other sites

Some Light on Bhakti ...

 

The  whole world is engaged in some type of devotions.

Many think reciting scriptures, fasting, pilgrimages,  idol worship, etc . are real forms of worship, and then, the blind fight and quarrel among themselves, as each think, their path, their method, is the only correct one, thus they try to impose on others, for that,  they go to the extent  on inflicting pain and torture on our fellow  human beings.

We tend to forget, that there is only one Truth, creative force, namely Nam or Shabad as per Bani.  And this Supreme Consciouss powrer has created everything, seen or invisible, all creatures, all beings, whether of different caste, creed, gender or nationality

 

Different people in different dharams, are born accordingly to their past own karam, as per laws of Nature, of which are not consciouss at all. 

Different thing is, if anyone misbehaves or acts as beasts,  they should be punished as per constitutional laws, not fanatical laws.

In the Bani, it is stated clearly, some are deluded, and some are put on the right path of devotion, all per His Hukum.

So have we ever asked ourselves, how can we ever blame anyone, for being born in a particular dharam, caste or  nation? What is their fault?

Should we not feel pity for them, instead of hatred ? 

Should we not pray to Wahiguru, to bless us to remain in His hukum, instead of trying  to impose our judgements, and aslo sincerely pray for them, so that one day, they too get blessed and have the chance of being on the right path, not to the label of any particular religion, but that path of devotion, which can reunite us with that our origin, as said before, Nam or Shabad, which we all popularly call also Wahiguru Akal Purukh.

So as per the title of this post, have we ever asked ourselves,  which is that real devotion, which is effective and accepted at His Court and turns us from manmukhs to gurmukhs?

To this our question or doubt, Dhan Dhan Satguru Arjun Dev Maharaj tells us  in His Bani of Raag  Dhanaasree: 

ਜਾਪ ਤਾਪ ਭਗਤਿ ਸਾ ਪੂਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਈ ॥

Jaap Thaap Bhagath Saa Pooree Jo Prabh Kai Man Bhaaee ||

That alone is perfect chanting, meditation, penance and devotional worship service, which is pleasing to God's Mind.

* He says, that practice is perfect devotion, which pleases Him.  So then a question once again arises in our mind, which is that perfect fruitful devotion.

To that, He also answers in the following next verse:

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਈ 

Naam Japath Thrisanaa Sabh Bujhee Hai Naanak Thripath Aghaaee 

Chanting the Naam, all thirst and desire is satisfied; Nanak is satisfied and fulfilled.

* He says, that by chanting the Nam or Nam japna, all our thirst and sincere desire to realize Him and merge in Him, is fulfilled. 

That is why also as seen in the folloowing verse, He says that if ever we have to ask Him of anything in our prayers or Ardaas, that is to have mercy upon us, so that we can meditate upon Him.

ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ॥

Thumh Karahu Dhaeiaa Maerae Saaee ||

Have pity on me, O my Lord and Master.

ਐਸੀ ਮਤਿ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Aisee Math Dheejai Maerae Thaakur Sadhaa Sadhaa Thudhh Dhhiaaee ||1|| Rehaao ||

Bless me with such understanding, O my Lord and Master, that I may forever and ever meditate on You. 

 

After  going through these pearls of wisdom from Guru Jee, it is quite clear, there where we manmukhs, divide and put limitations, or boundaries as per our own agyanta, they, Guru Sahiban,  expand the horizons of their vision and blessings on all, and by distributing equally,  all their spiritual wisdom or wealth, among all beings, because there is only one permanent eternal reality, which is : Nam/Shabad, and no multiple gods, goddesses, devis, devtays, prophets,  nor incarnations, as many proclaim it to be. 

For that Truth Of Nam and Shabad, is :Sabna jeea ka Iko Daata.

Sat Sree Akal.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Why do we need a Master (Guru)?

 

Once upon a time, a cow went out to graze in the jungle. Suddenly, she noticed a tiger racing towards her. She turned and fled, fearing that at any moment the tiger would sink his claws into her. The cow desperately looked for someplace to escape and at last, saw a shallow pond. Barely evading the tiger’s reach, she jumped into the pond, and in the heat of the chase, the tiger blindly leaped after her.

To the surprise of them both, the pond was extremely shallow yet filled with deep recesses of mud. After toppling over each other, the cow and the tiger found themselves a short distance apart, stuck in the mud up to their necks. Both had their heads above water but were unable to free themselves no matter how much they writhed.

The tiger repeatedly snarled at the cow and roared, “I am going to enjoy the sound of crunching your bones between my teeth!”

He thrashed about in fury but soon became fretful as he found no prospect of escape.

The cow thoughtfully laughed as the tiger struggled to free himself and asked him, “Do you have a master?”

The tiger disdainfully replied, “I am the king of the jungle. Why do you ask me if I have a master? I myself am the master!”

The cow said, “You may be the king of the jungle, but here all your power has failed to save your life.”

“And what about you?” Retorted the tiger. “You are going to die here in this mud too!”’

The cow smiled mildly and said, “No, I am not.”

“If even I, the king of the jungle cannot free myself from this mud”, snapped the tiger, “Then how can you, an ordinary cow?”

The cow gently replied, “I cannot free myself from this mud, but my master can. When the sun sets and he finds me absent at home, he will come looking for me. Once he finds me, he will raise me up and escort me home sweet home.”

The tiger fell silent and coldly glared at the cow.

Soon enough, the sunset and the cow’s master arrived. He immediately recognized the plight she was in and lifted her to safety. As they walked home, the cow and the master both felt renewed gratitude for one another and pitied the tiger they both would have been happy to save if only the tiger had allowed them.

The cow represents a surrendered heart, the tiger represents an egoistic mind, and the master represents the Guru.  The mud represents the world, and the chase represents the struggle for existence therein. 

Debrief

Its good to be independent and not rely on anyone. But don't take it to an extreme, you always need a partner/coach/mentor who will be always on the lookout for you. 

Having them does not mean you are weak, it's just that you can be stronger with their help. 

Make sure to share this story with your partner/coach/mentor and express your gratitude.
**Happy Guru Poornima**

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

WHILE DIFFERENT RELIGIONS BLINDLY  QUARREL AND FIGHT TO IMPOSE AND CONVERT OTHERS TO THEIRS, THE  SIMLICITY AND BEAUTY OF TEACHINGS OF GURU SAHIBAN ARE UNIVERSAL  FOR ALL MANKIND, IRRESPECTIVE OF CATSE, CLASS , NATIONALITY OR RELIGION, FULL OF MERCY, LOVE AND BLISS.
FOLLOWING ARE JUST A FEW  VERSES OF SREE GURU NANAK DEV, WHICH CONFIRM THE ABOVE STATEMENT AND WHICH FAIRLY AND CORRECTLY DESCRIBE THE HIGHEST TRUE LORD.
 
ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਵਸਿਆ
Balihaaree Kudharath Vasiaa 
I am a sacrifice to Your almighty creative power which is pervading everywhere.
ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
Thaeraa Anth N Jaaee Lakhiaa ||1|| Rehaao ||
Your limits cannot be known
 
ਜਾਤਿ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਆ 
Jaath Mehi Joth Joth Mehi Jaathaa Akal Kalaa Bharapoor Rehiaa ||
Your Light is in Your creatures, and Your creatures are in Your Light; Your almighty power is pervading everywhere.
 
* In this verse above, He is saying, there is no such being in which He does not exist, be it a muslim,  a hindu,  a christian, a buddhist, or even animals or non believers, or even in the different gods, devtays, incarnations, prophets....
 
ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਿਫਤਿ ਸੁਆਲ੍ਹ੍ਹਿਉ ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰਿ ਪਇਆ 
Thoon Sachaa Saahib Sifath Suaaliho Jin Keethee So Paar Paeiaa ||
You are the True Lord and Master; Your Praise is so beautiful. One who sings it, is carried across.
 
*And in this verse above, He proclaims that, this very Lord which is already within each and everbody and place, no need for foolish hatred , and He is so merciful,  that without any conversions, killings or disputes,  if anyone  just sings His praises,  that being, that soul is carried across from this plane of falsehood and dissolution, to His abode of  love, bliss and  eternity.
This is the unique wadeeayee(greatness) of  the teachings of our beloved Guru Sahiban, namely sikhee.
 
Sat Sree Akal.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

ਹਿਆਇ ਕਮਾਇ ਧਿਆਇਆ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸਰਣਾ

Hiaae Kamaae Dhhiaaeiaa Paaeiaa Saadhh Saranaa ||

Practicing meditation within my heart, I have found the Sanctuary of the Holy.

 

ਬੋਹਿਥੁ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ਗੁਰੁ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਚੜਾਏ ਤਿਸੁ ਭਉਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥੨੨॥

Bohithh Naanak Dhaeo Gur Jis Har Charraaeae This Bhoujal Tharanaa ||22||

Whoever the Lord places on the boat of Guru Nanak(Naam Jahaaz), is carried across the terrifying world-ocean. ||22||

 

Raag Maaroo Guru Arjan Dev

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Supreme importance of Naam bhakti, above all other practices  for the sole purpose of our union with Him, Waheguru Akal Purukh.

 

 

ਨਾਉ ਪੂਜੀਐ ਨਾਉ ਮੰਨੀਐ ਨਾਇ ਕਿਲਵਿਖ ਸਭ ਹਿਰਿਆ

Naao Poojeeai Naao Manneeai Naae Kilavikh Sabh Hiriaa ||

he who worships the Name, and believes in the Name; the Name erases all his sinful mistakes.

Sri Raag   Guru  Amar Das.

 

 

 

ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਭ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ॥

Khin Pal Har Naam Man Vasai Sabh Athasath Theerathh Naae ||

If the Lord's Name abides within the mind, for a moment, even for an instant, it is like bathing at all the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage.


ਸਚੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਮਲੁ ਲਾਗੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥

Sachae Mail N Lagee Mal Laagai Dhoojai Bhaae ||

Filth does not stick to those who are true, but filth attaches itself to those who love duality.


ਧੋਤੀ ਮੂਲਿ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਇ

Dhhothee Mool N Outharai Jae Athasath Theerathh Naae ||

This filth cannot be washed off, even by bathing at the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage.


ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਭੁ ਦੁਖੋ ਦੁਖੁ ਕਮਾਇ ॥

Manamukh Karam Karae Ahankaaree Sabh Dhukho Dhukh Kamaae ||

The self-willed manmukh does deeds in egotism; he earns only pain and more pain.


ਨਾਨਕ ਮੈਲਾ ਊਜਲੁ ਤਾ ਥੀਐ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥

Naanak Mailaa Oojal Thaa Thheeai Jaa Sathigur Maahi Samaae ||1||

O Nanak, the filthy ones become clean, only when they meet and surrender to the True Guru. ||1||


Sri Raag Guru Amar Das

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਾ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ॥

Dharasan Paavaa Jae Thudhh Bhaavaa ||

दरसनु पावा जे तुधु भावा ॥

If I am pleasing to You, Lord, then I obtain the Blessed Vision of Your Darshan.

Raag Maroo  Dhan Dhan Satgur  Nanak Dev Maharaj

Guru Jee, in His beautiful line above is telling us that , all of us want to have His darshan somehow, but the thing is,  as He says, I get your darshan if, it pleases You, or if  You are pleased, it is the same thing.

So according to the  Bani, what is it,  that which Guru Jee constantly keeps repeating throughout the Bani to do, in order to please Him.

The clear cut answer to this question in simple and direct words, is also given by Guru Jee in the following verse, though  sadly many jeevas are deluded in man-mat, in doing what they see others do, but, never ever try to understand what the Bani is telling us to do really to please Him, and thus fulfill our purpose as human beings.

 

ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਬਦੁ ਪਿਆਰਾ ॥

Saachae Bhaavai Sabadh Piaaraa ||

साचे भावै सबदु पिआरा ॥

The True Lord is pleased with those who love the Shabad. And so how do we love the Shabad? Well, by meditating on it, only. Through Simran/focused  and attentive  jaap.

Here Guru Jee is flatly telling us we manmukhs, how to please Him. For as seen what the whole wolrld do,  absolutely everybody does that thing, which they think is for their benefit somehow.

Nobody ever stops to ask himself/herslf: whatsoever I do as bhakti as per my view, is that pleasing to Him?

If not, then why do we keep on doing it? 

Of what use is   that our manmat?

Why so much lack of faith and futile discernment, in the teachings of our Guru Sahiban and Bhagat Jan?

Why?

 

In another verse of Guru Jee, He tells us:

ਸਾਚਿ ਮਿਲੈ ਸੋ ਸਾਚੇ ਭਾਏ ਨਾ ਵੀਛੁੜਿ ਦੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧੨॥

Saach Milai So Saachae Bhaaeae Naa Veeshhurr Dhukh Paaeidhaa ||12||

साचि मिलै सो साचे भाए ना वीछुड़ि दुखु पाइदा ॥१२॥

The True Lord is pleased with those who merge in Truth; they are not separated again, and they do not suffer.

Once again, we may ask or think, which Truth is reffering to, Guru Jee above?  And how do we merge in it?

Well, the Truth is only One.  Shabad/Naam / Sat-Nam (Ik Oankar Satnam). And merging in this Truth, is  meditating on it so much with love and devotion, that we get merged and dissolved in It.

Once merged in Nam and becoming one with Him, as seen in the second half of the verse above, we are not born anymore in the ever suffering wheel of 84.

 

So much grace is being showered by  Waheguru, yet we remain empty, for engaging in doing all those things which  not only do not  bring us closer to Him, but rather, take us farther away from Him,  such as ..... reciting, bathing and pilgrimages, etc.... all these things, keep us outside, while our goal (Waheguru)is within us. 

And that what we  ought to do, we simply dislike it and take it as a fantasy,  or pure theory only;  when the fact is, the devotion suggested by Guru Sahiban, is the ONLY Bhakti which has real value or results in terms of pleasing Him, and thus God realization.

 

Stay blessed.

SSA.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Series of questions from a Sikh and answers from Guru Jee:

 

Question  1 : Dear Sachay  Patshah, how can I find and meet Waheguru Akal Purukh.

Answer from Guru Jee

ਅਬਿਨਾਸੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ

Abinaasee Paaeiaa Naam Dhhiaaeiaa Sagal Manorathh Paaeae ||

The Imperishable Lord is obtained, meditating on the Naam, and all one's wishes are fulfilled

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Question 2: Sachay Patshah, please show me can I get out from the cycle of birrths and deaths?

Guru Jee:  

ਕਟੀਐ ਜਮ ਫਾਸੀ ਸਿਮਰਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸਗਲ ਮੰਗਲ ਸੁਗਿਆਨਾ

Katteeai Jam Faasee Simar Abinaasee Sagal Mangal Sugiaanaa ||

The noose of Death is cut, meditating on the Imperishable Lord, and all happiness and wisdom are obtained.

 

Question 3 : Sachay Patshah, please tell me how can I effectively burn away my sins?

Guru Jee: 

ਕਲਮਲ ਦੁਖ ਜਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿਤਾਰੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਰਮਤਿ ਨਾਸੀ

Kalamal Dhukh Jaarae Prabhoo Chithaarae Man Kee Dhuramath Naasee ||

The painful sins are burnt away, by keeping God in one's thoughts(meditating on Him); and evil-mindedness is erased

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Question 4: Sachay Patshah, how can one cross the terrible bhavsagar, is there any shortcut  for it?

Guru Jee:  dear soul,  

ਭੈ ਸਾਗਰੋ ਭੈ ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਰਾਮ ॥

Bhai Saagaro Bhai Saagar Thariaa Har Har Naam Dhhiaaeae Raam ||

The terrifying world-ocean, the terrifying world-ocean - I have crossed over it, meditating on the Naam, the Name of the Lord, Har, Har.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Question 5 : Dear Sachay Patshah, is there any particular time to meditate on Him ?

Guru Jee: all times are good, just do it

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਸੋਵਤ ਬੈਸਤ ਖਲਿਆ

So Prabh Apunaa Sadhaa Dhhiaaeeai Sovath Baisath Khaliaa ||

Meditate forever on your God, when you sleep and sit and stand.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Question 6: Sachay Patshah, how can I please my Lord God?

Guru Jee: listen o dear soul

ਸਾ ਵਡਭਾਗਣਿ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੇ

Saa Vaddabhaagan Sadhaa Sohaagan Raam Naam Gun Cheenhae ||

She alone is very fortunate, and a true soul-bride, who contemplates the Glorious Vision of the Lord's Name.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Question 7 : Sachay Patshah, how do we know Waheguru loves us?

Guru Jee: dear soul know that ,

ਕੰਠਿ ਲਗਾਇ ਲੀਏ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਿ ਧਾਰਿਆ

Kanth Lagaae Leeeae Jan Apunae Raam Naam Our Dhhaariaa ||

He hugs His humble servants close in His Loving Embrace; they enshrine the Lord's Name in their hearts.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...