Jump to content
Sign in to follow this  
chatanga1

Sri Charitropakhyan Sahib jee Series - Charitar #93

Recommended Posts

Chritar 93: Tale of A Weaver

 

ਦੋਹਰਾ ॥

Dohira

ਚਲਿਯੋ ਜੁਲਾਹੋ ਸਾਹੁਰੇ ਉਡਿ ਜਾ ਕਹਤਾ ਜਾਇ ॥

A weaver was walking to his in-laws and kept on shoUting, ‘flyaway’

ਬਧਿਕਨ ਕੁਸਗੁਨ ਜਾਨਿ ਕੈ ਮਾਰਿਯੋ ਤਾਹਿ ਬਨਾਇ ॥੧॥

A hunter considering this to be a bad omen beat him up.(1)

ਬਧਿਕ ਬਾਚ ॥

Badhik Talk

ਉਡਿ ਉਡਿ ਆਵਹੁ ਫਾਸਿਯਹੁ ਸੌ ਕਹਤਾ ਮਗੁ ਜਾਇ ॥

(The hunter told him) ‘You must say come flying and get entrapped.

ਜੋ ਐਸੋ ਬਚ ਪੁਨਿ ਕਹਿਯੋ ਹਨਿਹੈ ਤੋਹਿ ਰਿਸਾਇ ॥੨॥

‘If you shout other way, I will get furious and kill you’.(2)

ਚੌਪਈ ॥

Chaupaee

ਫਸਿ ਫਸਿ ਜਾਵਹੁ ਉਡਿ ਉਡਿ ਆਇ ॥

ਐਸੇ ਕਹਤ ਜੁਲਾਹੋ ਜਾਇ ॥

Then he started his journey saying, ‘Come flying and get entrapped.’

ਚੋਰਨ ਕੁਸਗੁਨ ਚਿਤ ਬਿਚਾਰਿਯੋ ॥

ਦੋ ਸੈ ਜੁਤੀ ਸੌ ਤਿਹ ਮਾਰਿਯੋ ॥੩॥

This was heard by the thieves and they hit him with shoes two hundred times.(3 )

ਚੋਰਨ ਬਾਚ ॥

Thieve’s Instruction

ਦੋਹਰਾ ॥

Dohira

ਲੈ ਆਵਹੁ ਧਰਿ ਜਾਇਯਹੁ ਯੌ ਕਹਿ ਕਰੌ ਪਯਾਨ ॥

‘Say, “Bring in here, leave and go away.”

ਜੋ ਉਹਿ ਭਾਂਤਿ ਬਖਾਨਿਹੋ ਹਨਿਹੈ ਤੁਹਿ ਤਨ ਬਾਨ ॥੪॥

“If you speak otherwise, we will kill you.”(4)

ਜਬ ਚੋਰਨ ਐਸੇ ਕਹਿਯੋ ਤਬ ਤਾ ਤੇ ਡਰ ਪਾਇ ॥

When afraid of thieves he walked asserting,

ਲੈ ਆਵਹੁ ਧਰਿ ਜਾਇਯਹੁ ਯੌ ਮਗੁ ਕਹਤੌ ਜਾਇ ॥੫॥

‘Bring it here, leave it and go away.’(5)

ਚਾਰ ਪੁਤ੍ਰ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕੇ ਇਕ ਨੈ ਤਜਾ ਪਰਾਨ ॥

A Raja had four sons. One had just breathed his last,

ਦਾਬਨ ਤਾ ਕੌ ਲੈ ਚਲੇ ਅਧਿਕ ਸੋਕ ਮਨ ਮਾਨਿ ॥੬॥

And they were taking him for burial.(6)

 

ਚੌਪਈ ॥

Chaupaee

ਤਬ ਲੌ ਕਹਤ ਜੁਲਾਹੋ ਐਯਹੁ ॥

ਲੈ ਲੈ ਆਵਹੁ ਧਰ ਧਰ ਜੈਯਹੁ ॥

They met the weaver who was saying, ‘Bring in and put it there.’

ਸੈਨਾ ਕੇ ਸ੍ਰਵਨਨ ਯਹ ਪਰੀ ॥

ਪੰਦ੍ਰਹ ਸੈ ਪਨਹੀ ਤਹ ਝਰੀ ॥੭॥

When the Raja’s soldiers heard this, they gave him beating of fifteen hundred shoes,(7)

ਤਿਨ ਸੋ ਕਹਿਯੋ ਕਹੋ ਸੁ ਉਚਾਰੋ ॥

ਕਹਿਯੋ ਬੁਰਾ ਭਯੋ ਕਹਤ ਪਧਾਰੋ ॥

They instructed him to repeat, ‘What a bad thing has happened.’

ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਕੀ ਬਾਤ ਨ ਜਾਨੀ ॥

ਜੋ ਤਿਨ ਕਹਿਯੋ ਵਹੈ ਜੜ ਮਾਨੀ ॥੮॥

He (weaver) did not grasp why had they told him to say so.(8)

ਏਕ ਰਾਵ ਤਾ ਕੇ ਬਹੁ ਨਾਰੀ ॥

ਪੂਤ ਨ ਹੋਤ ਤਾਹਿ ਦੁਖ ਭਾਰੀ ॥

There was one Raja he had many wives but no son.

ਔਰ ਬ੍ਯਾਹਿ ਬ੍ਯਾਕੁਲ ਹ੍ਵੈ ਕੀਨੋ ॥

ਤਾ ਕੇ ਭਵਨ ਪੂਤ ਬਿਧਿ ਦੀਨੋ ॥੯॥

He married another woman and God bestowed him with a son.(9)

ਸਭਹਿਨ ਆਨੰਦ ਚਿਤ ਬਢਾਯੋ ॥

ਤਬ ਲੌ ਕਹਤ ਜੁਲਾਹੋ ਆਯੋ ॥

Every body was very happy when the weaver passed by.

ਬੁਰਾ ਭਯੋ ਕਹਿ ਊਚ ਪੁਕਾਰਿਯੋ ॥

ਸੁਨ੍ਯੋ ਜਾਹਿ ਪਨਹਿਨ ਤਿਨ ਮਾਰਿਯੋ ॥੧੦॥

‘What a bad thing has happened’, he said, and he was given beating by the Raja.(10)

ਪੁਰ ਜਨ ਬਾਚ ॥

ਭਲਾ ਭਯੋ ਇਹ ਕਹਤ ਪਧਾਰਿਯੋ ॥

ਜਬ ਲੋਗਨ ਜੂਤਿਨ ਸੋ ਮਾਰਿਯੋ ॥

After getting thrashing by every body he was told to say, ‘It is God’s blessing.’

ਜਾਤ ਭਯੋ ਤਿਹ ਠਾਂ ਬਡਭਾਗੀ ॥

ਜਹ ਅਤਿ ਅਗਨਿ ਨਗਰ ਮਹਿ ਲਾਗੀ ॥੧੧॥

Then he reached a village, which was on fire.(11)

ਗਿਰਿ ਗਿਰਿ ਪਰੈ ਮਹਲ ਜਹ ਭਾਰੇ ॥

ਛਪਰਨ ਕੇ ਜਹ ਉਡੈ ਅਵਾਰੇ ॥

Huge palaces were even crumbling, and the roofs were flying away.

 

ਭਲਾ ਭਯੋ ਯੌ ਮੂੜ ਪੁਕਾਰਿਯੋ ॥

ਜਾਹਿ ਸੁਨ੍ਯੋ ਤਾਹੀ ਗਹਿ ਮਾਰਿਯੋ ॥੧੨॥

The fool said, “It is God’s blessing”, and when the people heart this they beat him up.(12)

ਦੋਹਰਾ ॥

Dohira

ਦਸ ਹਜਾਰ ਪਨਹੀਨ ਕੀ ਸਹੀ ਜੁਲਾਹੇ ਮਾਰਿ ॥

After getting the beating of more than ten thousand shoes,

ਤਾ ਪਾਛੈ ਪਹੁਚਤ ਭਯੋ ਜਹਾ ਹੁਤੀ ਸਸੁਰਾਰਿ ॥੧੩॥

The weaver reached the house of his in-laws.(13)

ਚੌਪਈ ॥

Chaupaee

ਗ੍ਰਿਹ ਜਨ ਕਹਾ ਖਾਹੁ ਨਹਿ ਖਾਵੈ ॥

ਭੂਖਨ ਮਰਤ ਨ ਲਜਤ ਬਤਾਵੈ ॥

‘The house people offered him food but he did not eat and went to sleep empty stomach.

ਆਧੀ ਰੈਨਿ ਬੀਤ ਜਬ ਗਈ ॥

ਲਾਗਤੁ ਅਧਿਕ ਛੁਧਾ ਤਿਹ ਭਈ ॥੧੪॥

When half the night had passed, the hunger tormented him.(l4)

ਲਕਰੀ ਭਏ ਤੇਲ ਘਟ ਫੋਰਿਯੋ ॥

ਪੀਨੋ ਸਕਲ ਨੈਕ ਨਹਿ ਛੋਰਿਯੋ ॥

Bolding a stick he broke the pitcher and drank all the water.

ਸੂਰਜ ਚੜਿਯੋ ਉਡਗ ਛਪਿ ਗਏ ॥

ਫਾੱਸਿ ਪਾਨ ਸੋ ਕਊਆ ਲਏ ॥੧੫॥

The Sun rose, the stars went away and he took in his hands the weavers’ wefts.(15)

ਦੋਹਰਾ ॥

Dohira

ਤਾਨੀ ਬੇਚਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਲੀ ਚਲਿਯੋ ਚਾਕਰੀ ਧਾਇ ॥

Be bartered the wefts, acquired a sword and marched again.

ਮਾਰਤ ਮਾਰਗ ਸਿੰਘ ਜਹ ਤਿਹ ਠਾਂ ਪਹੁਚ੍ਯੋ ਜਾਇ ॥੧੬॥

Be reached the place where a lion used to plunder the people and eat them.(16)

ਤ੍ਰਸਿਤ ਜੁਲਾਹੋ ਦ੍ਰੁਮ ਚੜ੍ਯੋ ਗਹੈ ਸੈਹਥੀ ਹਾਥ ॥

Being afraid, holding the sword in his hand, he went up the tree.

ਤਰੇ ਆਨਿ ਠਾਂਢੋ ਭਯੋ ਸਿੰਘ ਰੋਸ ਕੇ ਸਾਥ ॥੧੭॥

And down there the lion, which was right furious, took his place.(l7)

ਚੌਪਈ ॥

Chaupaee

ਸਿੰਘਹਿ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਜੁਲਾਹੇ ਪਰੀ ॥

ਬਰਛੀ ਕੰਪਤ ਹਾਥ ਤੇ ਝਰੀ ॥

When the lion looked up at the weaver, he trembled and the sword fell from his hands.

ਮੁਖ ਮੈ ਲਗੀ ਪਿਸਟਿ ਤਰ ਨਿਕਸੀ ॥

ਜਨ ਕਰਿ ਕੰਜਕਲੀ ਸੀ ਬਿਗਸੀ ॥੧੮॥

It went right into the mOUth of the lion and came out ofthe stomach.(18)

 

ਜਾਨ੍ਯੋ ਸਾਚੁ ਸਿੰਘ ਮਰਿ ਗਯੋ ॥

ਉਤਰਿਯੋ ਪੂਛਿ ਕਾਨ ਕਟਿ ਲਯੋ ॥

When he observed that the lion was dead,

ਜਾਇ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਕੌ ਤਾਹਿ ਦਿਖਾਯੋ ॥

ਅਧਿਕ ਮਹੀਨੋ ਅਪਨ ਕਰਾਯੋ ॥੧੯॥

He came down, cut the ear and the tail and showed to the Raja to claim more wages.(l9)

ਦੋਹਰਾ ॥

Dohira

ਏਕ ਸਤ੍ਰੁ ਤਾ ਕੋ ਹੁਤੋ ਚੜਿਯੋ ਅਨੀ ਬਨਾਇ ॥

The Raja had an enemy, who had raided him.

ਸੈਨਾਪਤਿ ਪਚਮਾਰ ਕੈ ਇਹ ਨ੍ਰਿਪ ਦਿਯੋ ਪਠਾਇ ॥੨੦॥

Reflecting on his bravery Raja appointed him as the supreme commander.(20)

ਚੌਪਈ ॥

Chaupaee

ਯਹ ਪਚਮਾਰ ਖਬਰਿ ਸੁਨ ਪਾਈ ॥

ਨਾਰਿ ਜੁਲਾਹੀ ਹੁਤੀ ਬੁਲਾਈ ॥

When the weaver heard this news, he called his wife.

ਚਿਤ ਮੈ ਅਧਿਕ ਦੁਹੂੰ ਡਰ ਕੀਨੋ ॥

ਅਰਧ ਰਾਤਿ ਬਨ ਕੋ ਮਗੁ ਲੀਨੋ ॥੨੧॥

Both were terror stricken and, at the pitch of the night, took their way to the jungle.(21)

ਜਬ ਤ੍ਰਿਯ ਸਹਿਤ ਜੁਲਾਹੋ ਭਾਜ੍ਯੋ ॥

ਤਬ ਹੀ ਘੋਰ ਘਟਾ ਘਨ ਗਾਜ੍ਯੋ ॥

When the weaver and his wife were running away, the thunder storm approached,

ਕਬਹੂੰ ਚਮਿਕਿ ਬਿਜੁਰਿਯਾ ਜਾਵੈ ॥

ਤਬ ਮਾਰਗ ਕੋ ਚੀਨਨ ਆਵੈ ॥੨੨॥

And amidst the severe lightning, they lost their way.(22)

ਮਗ ਤੈ ਭੂਲਿ ਤਿਸੀ ਮਗੁ ਪਰਿਯੋ ॥

ਜਹ ਨ੍ਰਿਪ ਅਰਿ ਕੋ ਲਸਕਰ ਢਰਿਯੋ ॥

Losing their way they came to the place where the Raja’s enemy were encamping.

ਕੂੰਈ ਹੁਤੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨਹਿ ਆਈ ॥

ਤਾ ਮੌ ਪਰਿਯੋ ਜੁਲਾਹੋ ਜਾਈ ॥੨੩॥

There was a, well which was not visible to them and the weaver fell in it.(23)

ਦੋਹਰਾ ॥

Dohira

ਜਬ ਤਾਹੀ ਕੂੰਈ ਬਿਖੈ ਜਾਇ ਪਰਿਯੋ ਬਿਸੰਭਾਰ ॥

When he fell in the well, became unconscious,

ਤਬ ਐਸੇ ਤ੍ਰਿਯ ਕਹਿ ਉਠੀ ਆਨਿ ਪਰਿਯੋ ਪਚਮਾਰ ॥੨੪॥

Then the woman shoUted, ‘My dear lion killer has fallen there.’(24)

ਅੜਿਲ ॥

Arril

ਆਨਿ ਪਰਿਯੋ ਪਚਮਾਰ ਸਭਨ ਸੁਨਿ ਪਾਇਯੋ ॥

Ever body heard that the lion killer was there.

ਅਤਿ ਲਸਕਰ ਚਿਤ ਮਾਹਿ ਸੁ ਤ੍ਰਾਸ ਬਢਾਇਯੋ ॥

The whole (enemy) army was panicked with fear.

ਲੋਹ ਅਧਿਕ ਤਿਨ ਮਾਹਿ ਭਾਂਤਿ ਐਸੀ ਪਰਿਯੋ ॥

They started to fight with each other,

ਹੋ ਜੋਧਾ ਤਿਨ ਤੇ ਏਕ ਨ ਜਿਯਤੇ ਉਬਰਿਯੋ ॥੨੫॥

And none of them was saved.(25)

ਦੋਹਰਾ ॥

Dohira

ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦਈ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਸਿਰ ਮਾਹਿ ॥

(In the melee) Even the father killed the son and the son killed the father,

ਇਸੀ ਭਾਂਤਿ ਸਭ ਕਟਿ ਮਰੇ ਰਹਿਯੋ ਸੁਭਟ ਕੋਊ ਨਾਹਿ ॥੨੬॥

And this way they all cut each other and no fighter was left behind.(26)

ਚੌਪਈ ॥

Chaupaee

ਤਜ ਪੁਰ ਤਿਸੀ ਜੁਲਾਈ ਆਈ ॥

ਆਇ ਬਾਰਤਾ ਨ੍ਰਿਪਹਿ ਜਤਾਈ ॥

Then the weaver-woman came and told the Raja what had happened.

ਜਬ ਯਹ ਭੇਦ ਰਾਵ ਸੁਨਿ ਪਾਯੋ ॥

ਪਠੈ ਪਾਲਕੀ ਤਾਹਿ ਬੁਲਾਯੋ ॥੨੭॥

When the Raja learned the secret, he sent palanquin and honoured the weaver.(27)(1)

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖ੍ਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਤਿਰਾਨਵੋ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੯੩॥੧੬੭੧॥ਅਫਜੂੰ॥

Ninety-third Parable of Auspicious Chritars Conversation of the Raja and the Minister, Completed with Benediction. (93)(J669)

Share this post


Link to post
Share on other sites

This chariter is really interesting.

First thing: that 'erotica' label goray applied to CP doesn't apply here at all. 

It seems to speak of being careful of what you say in relation to your environment. So it alludes to social awareness and tact. The weaver repeatedly suffers for comments he innocently makes in various situations. 

He kills the lion by share fluke, and his attempt to get more money from the raja (for this) backfires when he is promoted to a military commander. Then, in a comical twist he falls into the well trying to run away from the battle he was supposed to lead and the turmoil of this causes havoc in the enemies rank which debilitates their ability to attack the raja. 

This one is very comical in that the weaver is rewarded for his 'bravery' despite being portrayed as a complete coward. It reminds me of old Laurel and Hardy type humour. Unexpected consequences of actions seems to be an overarching theme here too. The chariter goes beyond deceit/illusion in sexual encounters, and moves onto other ways people can be under misapprehensions. Here the king rewards someone who is arguably undeserving due to a misrepresentation of the truth. 

The panicked reaction of the enemy army upon hearing of the impending arrival of the 'lion-slayer' may allude to potential military strategies and how enemy armies can be psychologically influenced by fearsome reputations. 

I've been reading a book about Bhagat Kabir's literary legacy recently too. Interesting to note the julaha character in this chariter. 

We might want to note how various common characters who aren't royalty have been used in the chariters - like we've had a few examples of Juts being used and now this Julaha. 

CP does (interestingly) weave about in all levels of society. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

A comedy of errors. From this it is apparent that speech is important, but also the timing and situation is critical as well. A singular sentence which is of no consequence brought pain and misery in others. That same sentence which may be so fitting in one conversation may bring ruin in another. The charitar I feel is telling us to be take stock of the person/s, environment etc that we are in, to engage our intellect before we open our mouth.

In the end of the charitar, things all worked out well for the julaha, but I think this was just a good way to end the charitar whilst still keeping the main emphasis of the story.

This is one thing that I have been keeping in my mind over recent time, whenever I'm in a gathering - to think twice about what I'm about to say, and whether there is any merit in saying it. Sometime before I was in the habit of blurting things out.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...