Jump to content
Sign in to follow this  
chatanga1

Sri Charitropakhyan Sahib jee Series - Charitar #113

Recommended Posts

Chritar 113: Tale of ani Krishna Kunwar

 

ਦੋਹਰਾ ॥

Dohira

ਬਿਸਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਡੋ ਬੰਗਸ ਮੈ ਬਡਭਾਗ ॥

Bishan Singh was a prominent Raja in the country of Bang.

ਊਚ ਨੀਚ ਤਾ ਕੈ ਪ੍ਰਜਾ ਰਹੀ ਚਰਨ ਸੌ ਲਾਗ ॥੧॥

All, high and low, would bow to him to convey their humility.(1)

ਚੌਪਈ ॥

Chaupaee

ਕ੍ਰਿਸਨ ਕੁਅਰਿ ਤਾ ਕੇ ਪਟਰਾਨੀ ॥

ਜਾਨੁਕ ਤੀਰ ਸਿੰਧ ਮਥਿਆਨੀ ॥

Krishna Kunwar was his principal Rani; she looked like being churned out of the sea of milk.

ਨੈਨ ਦਿਪੈ ਨੀਕੇ ਕਜਰਾਰੇ ॥

ਲਖੇ ਹੋਤ ਲਲਨਾ ਮਤਵਾਰੇ ॥੨॥

Glancing at her eyes, laced with eye-lashers, many husbands got highly charmed.(2)

ਦੋਹਰਾ ॥

Dohira

ਰੂਪ ਦਿਪੈ ਤਾ ਕੋ ਅਮਿਤ ਸੋਭਾ ਮਿਲਤ ਅਪਾਰ ॥

Her features were most attractive and earned lot of compliments.

ਹੇਰਿ ਰਾਇ ਕੋ ਚਿਤ ਬਧ੍ਯੌ ਸਕਤ ਨ ਬਹੁਰਿ ਉਬਾਰ ॥੩॥

Raja’s heart was induced by her looks and he was absolutely entangled.(3)

ਚੌਪਈ ॥

Chaupaee

ਤਾ ਸੌ ਨੇਹ ਰਾਵ ਕੋ ਭਾਰੀ ॥

ਨ੍ਰਿਪਹੂੰ ਕੋ ਅਤਿ ਚਾਹਤ ਪ੍ਯਾਰੀ ॥

She loved Raja too, which enhanced Raja’s love for her.

ਦੁਹੂੰਅਨ ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਤ ਭੀ ਐਸੀ ॥

ਸੀਤਾ ਸੋ ਰਘੁਨਾਥਨ ਵੈਸੀ ॥੪॥

The love of both of them was epitome of the love of (legendary) Sita and Rama.(4)

ਏਕ ਹੇਰਿ ਤ੍ਰਿਯ ਰਾਵ ਲੁਭਾਨੋ ॥

ਨਿਜੁ ਤ੍ਰਿਯ ਸੰਗ ਨੇਹ ਘਟ ਮਾਨੋ ॥

Once, Raja was enticed coming across another woman and lessened his affection for the Rani.

ਜਬ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਨ ਕੁਅਰਿ ਸੁਨਿ ਪਾਈ ॥

ਰਾਜਾ ਪੈ ਚਿਤ ਤੇ ਖੁਨਸਾਈ ॥੫॥

When Krishna Kunwar realised this, she was infuriated.(5)

ਕ੍ਰਿਸਨ ਕੁਅਰਿ ਚਿਤ ਅਧਿਕ ਰਿਸਾਈ ॥

ਮਨ ਮੈ ਘਾਤ ਯਹੈ ਠਹਰਾਈ ॥

Krishna Kunwar was enraged and she decided in her mind,

ਦੁਹਕਰਿ ਕਰਿ ਮੈ ਆਜੁ ਸੁ ਕਰਿਹੋ ॥

ਨ੍ਰਿਪਹ ਸੰਘਾਰਿ ਆਪੁ ਪੁਨਿ ਮਰਿਹੋ ॥੬॥

‘I will undertake the arduous job of killing Raja and annihilate myself.(6)

ਦੋਹਰਾ ॥

Dohira

ਤਬ ਰਾਨੀ ਚਿਤ ਤੇ ਜਰੀ ਮਨ ਮੈ ਅਧਿਕ ਰਿਸਾਇ ॥

The Rani was so much maddened in her mind,

ਜ੍ਯੋਂ ਸੀਸੋ ਸਰ ਕੇ ਲਗੇ ਤੂਟਿ ਤਰਕ ਦੈ ਜਾਇ ॥੭॥

That she cracked like glass.(7)

ਪਠੈ ਦੂਤ ਰਾਜੈ ਤੁਰਤ ਲੀਨੀ ਤਰੁਨਿ ਬੁਲਾਇ ॥

The Raja sent an emissary and invited that woman.

ਗਰਬ ਪ੍ਰਹਰਿ ਝਖ ਕੇਤੁ ਕੋ ਸੋਇ ਰਹੈ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੮॥

And, after shattering the ego of the Cupid, he felt blissful.(8)

ਚੌਪਈ ॥

Chaupaee

ਜਬ ਐਸੇ ਰਾਨੀ ਸੁਨਿ ਪਾਈ ॥

ਜਮਧਰ ਲਏ ਹਾਥ ਮੋ ਆਈ ॥

When the Rani heard this, she raided the place brandishing a sword.

ਬਿਸਨ ਸਿੰਘ ਪਤਿ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਘਾਰਿਯੋ ॥

ਤਾ ਪਾਛੇ ਤਿਹ ਤ੍ਰਿਯ ਕੋ ਮਾਰਿਯੋ ॥੯॥

She first murdered her husband, Bishan Singh, and then the woman.(9)

ਦੋਹਰਾ ॥

Dohira

ਮਾਰਿ ਮਾਸ ਤ੍ਰਿਯ ਤਵਨ ਕੋ ਰਾਂਧਿ ਲਯੋ ਤਿਹ ਕਾਲ ॥

After killing her she cooked her meat instantly,

ਸਦਨ ਏਕ ਉਮਰਾਵ ਕੇ ਭੇਜ ਦਯੋ ਤਤਕਾਲ ॥੧੦॥

And sent that to the house of another Raja.(10)

ਮਾਸ ਜਾਨਿ ਤਾ ਕੋ ਤੁਰਤ ਚਾਬਿ ਗਏ ਸਭ ਸੋਇ ॥

Considering it genuine cooked-meat, they all devoured it,

ਭਲੋ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਭੇਦ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥੧੧॥

And none ofthem could discern the mystery.(11)

ਹਾਥ ਪਾਵ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਸਕਲ ਸੰਗ ਮੁਤਹਰੀ ਤੋਰਿ ॥

Then, with the a bludgeon, she repeatedly hit (dead-body of) Raja,

ਸੀੜਨ ਪਰ ਤੇ ਆਨਿ ਕੈ ਦਯੋ ਧਰਨਿ ਕਹ ਛੋਰਿ ॥੧੨॥

And pushed him to roll down on the ground.(12)

ਮਦਰਾ ਕੇ ਮਦ ਸੋ ਛਕ੍ਯੋ ਉਰ ਜਮਧਰ ਕੀ ਖਾਇ ॥

He had been extremely under the influence of wine, when he was hit with dagger,

ਸੀੜਿਨ ਤੇ ਖਿਸਕਤ ਨ੍ਰਿਪਤ ਪਰਿਯੋ ਧਰਨਿ ਪਰ ਆਇ ॥੧੩॥

Now he was pushed and he was thrown down the stairs.(13)

ਸ੍ਰੋਨਤ ਸੋ ਭੀਜਤ ਭਈ ਸਕਲ ਧਰਨਿ ਸਰਬੰਗ ॥

All the ground around him was drenched in blood,

ਆਨਿ ਤਰੇ ਰਾਜਾ ਪਰਿਯੋ ਲਗੇ ਕਟਾਰੀ ਅੰਗ ॥੧੪॥

As he had been killed with a dagger.(14)

ਚੌਪਈ ॥

Chaupaee

ਜਬ ਨ੍ਰਿਪ ਮਰਿਯੋ ਤ੍ਰਿਯਹਿ ਲਖਿ ਪਾਯੋ ॥

ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਹ੍ਵੈ ਦੁਖਿਤ ਸੁਨਾਯੋ ॥

(Pretending) When the woman saw the dead-body of Raja, she started to express her anguish,

ਕੌਨ ਕਾਲ ਗਤਿ ਕਰੀ ਹਮਾਰੀ ॥

ਰਾਜਾ ਜੂ ਚੁਭਿ ਮਰੇ ਕਟਾਰੀ ॥੧੫॥

And shouted, ‘What has Kaal, the god of death, done to me?’ ‘Raja has died by hitting a dagger.’(15)

ਜਬ ਰਾਨੀ ਹ੍ਵੈ ਦੀਨ ਉਘਾਯੋ ॥

ਬੈਠੇ ਸਭ ਲੋਗਨ ਸੁਨਿ ਪਾਯੋ ॥

When Rani, showing grief, shouted very loudly, all the people heard,

ਤਾ ਕੋ ਸਭ ਪੂਛਨਿ ਮਿਲਿ ਆਏ ॥

ਕੋਨੈ ਦੁਸਟ ਰਾਵ ਜੂ ਘਾਏ ॥੧੬॥

And asked, which enemy had killed the RaJa.(16)

ਤਬ ਰਾਨੀ ਅਤਿ ਦੁਖਿਤ ਬਖਾਨ੍ਯੋ ॥

ਤਾ ਕੋ ਭੇਦ ਕਛੂ ਨ ਪਛਾਨ੍ਯੋ ॥

The Rani expressed as if in a great distress, ‘Noone knows the mystery.

ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਵ ਜੂ ਮਾਸੁ ਮੰਗਾਯੋ ॥

ਆਪੁ ਭਖ੍ਯੋ ਕਛੁ ਭ੍ਰਿਤਨ ਪਠਾਯੋ ॥੧੭॥

‘Primarily the Raja had ordered some meat, from which he ate some and, some, he distributed among the servants.’(17)

ਪੁਨਿ ਰਾਜਾ ਜੂ ਅਮਲ ਮੰਗਾਯੋ ॥

ਆਪੁ ਪਿਯੋ ਕਛੁ ਹਮੈ ਪਿਯਾਯੋ ॥

‘Then Raja sent for wine, he drank some and, some, he gave me.

ਪੀਏ ਕੈਫ ਕੈ ਅਤਿ ਮਤਿ ਭਏ ॥

ਸੁਧਿ ਮੈ ਹੁਤੇ ਬਿਸੁਧਿ ਹ੍ਵੈ ਗਏ ॥੧੮॥

‘By drinking wine we were inebriated and lost our senses.(18)

ਮਦ ਸੌ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਭਏ ਮਤਵਾਰੇ ॥

ਖੇਲ ਕਾਜਿ ਗ੍ਰਿਹ ਓਰ ਪਧਾਰੇ ॥

Overwhelmed with wine, Raja came forward to make love with me.

ਬਸਿ ਹ੍ਵੈ ਅਧਿਕ ਕਾਮ ਕੇ ਗਯੋ ॥

ਮੇਰੋ ਹਾਥ ਹਾਥ ਗਹਿ ਲਯੋ ॥੧੯॥

‘Domineered by the Cupid he stretched his hand and clutched my arm.(19)

ਪਾਵ ਖਿਸਤ ਪੌਰਿਨ ਤੇ ਭਯੋ ॥

ਅਧਿਕ ਮਤ ਮੈਥੋ ਗਿਰਿ ਗਯੋ ॥

‘Be skidded on the stair and, being excessively drunk, slipped out of my band too.

ਉਰ ਤੇ ਉਗਰਿ ਕਟਾਰੀ ਲਾਗੀ ॥

ਤਾ ਤੇ ਦੇਹ ਰਾਵ ਜੂ ਤ੍ਯਾਗੀ ॥੨੦॥

‘His dagger was unfastened, hit him and the Raja breathed his lost.(20)

ਦੋਹਰਾ ॥

Dohira

ਸੀੜਿਨ ਤੇ ਰਾਜਾ ਗਿਰਿਯੋ ਪਰਿਯੋ ਧਰਨਿ ਪਰ ਆਨਿ ॥

‘Tbe Raja had fallen from the stairs to the ground,

ਚੁਬੀ ਕਟਾਰੀ ਪੇਟ ਮੈ ਤਾ ਤੇ ਤਜਿਯੋ ਪ੍ਰਾਨ ॥੨੧॥

‘And the dagger had gone straight into his stomach, killing him instantly.’(21)

ਚੌਪਈ ॥

ਸਭਨ ਸੁਨਤ ਯੌ ਕਥਾ ਉਚਾਰੀ ॥

Chaupaee

ਜਮਧਰ ਵਹੈ ਬਹੁਰਿ ਉਰਿ ਮਾਰੀ ॥

She narrated this story to all and took the dagger and thrust it into her own heart.

ਨ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਯ ਮਾਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਜੁ ਦੀਨੋ ॥

ਚਰਿਤ ਚੰਚਲਾ ਐਸੋ ਕੀਨੋ ॥੨੨॥

The principal Rani slew Raja, then cast off her life.(22)(1)

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖ੍ਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਇਕ ਸੌ ਤੇਰਹ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੧੧੩॥੨੨੦੭॥ਅਫਜੂੰ॥

113th Parable of Auspicious Chritars Conversation of the Raja and the Minister, Completed With Benediction. (113)(2205)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, chatanga1 said:

ਬਿਸਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਡੋ ਬੰਗਸ ਮੈ ਬਡਭਾਗ ॥

Bishan Singh was a prominent Raja in the country of Bang.

I think some of us who've been looking at this (sub)granth for a while now, can now sort of more accurately assess the quality of the English translation. Don't get me wrong, I appreciate Bindra's pioneering effort, but we should have a more accurate, discerning translation produced in the foreseeable future. 

 

Look at the above for instance. Already in the first line he seems to have ignored the inclusion of the word - ਬਡਭਾਗ

SGGS Gurmukhi-Gurmukhi Dictionary
Badbẖāg. ਵਡੇ (ਉਤਮ) ਭਾਗ। good fortune. ਉਦਾਹਰਨ: ਤਿਹ ਬਡਭਾਗ ਬਸਿਓ ਮਨਿ ਜਾ ਕੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਥਾਨਾਨਾ ॥ Raga Gaurhee, Kabir, 74, 3:2 (P: 399).

 

SGGS Gurmukhi-English Dictionary
[Adj.] Of good fortune
SGGS Gurmukhi-English Data provided by Harjinder Singh Gill, Santa Monica, CA, USA.

Share this post


Link to post
Share on other sites

There are consistent themes going through the last few chariters. This one is clearly a warning that kaam and infidelity can ruin an even otherwise sound loving relationship between couples. Look at how the relationship between the raja and principle rani is so positively described prior to the other rani catching his eye. Notice also, that he becomes enamoured of another rani, and not someone of a 'lower' social status.  

Whereas in lots of the other chariters one half of a couple slaughters or fools the other to survive and deceives all (usually with some secret lover). Here, all parties pass away. Even the principle rani takes her own life in the end, and she's managed to fool everyone with her story. Deep passions are implied. I think some of the last few chariters are exploring this in detail perhaps? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

It is an unusual ending in that all parties involved ended up dead. The killer woman, could have lived on and enjoyed her life, but looking at the charitar, she saw no life for herself outside of the relationship with the King.

17 hours ago, dalsingh101 said:

Deep passions are implied. I think some of the last few chariters are exploring this in detail perhaps? 

Yes, deep passions seem to be a running theme through the last few charitars.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, chatanga1 said:

It is an unusual ending in that all parties involved ended up dead. The killer woman, could have lived on and enjoyed her life, but looking at the charitar, she saw no life for herself outside of the relationship with the King.

It seems to be suggesting that such infidelity not only ruins your own life, but also the person who has been cheated on too? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...