Jump to content
Sign in to follow this  
chatanga1

Sri Charitropakhyan Sahib jee Series - Charitar #117

Recommended Posts

Chritar 118: Tale of Rani Mantar Kala

ਚੌਪਈ

Chaupaee

ਪਛਿਮ ਦੇਵ ਰਾਵ ਬਡਭਾਗੀ

 

ਮੰਤ੍ਰ ਕਲਾ ਰਾਨੀ ਸੌ ਪਾਗੀ

In the West Country there lived an auspicious king named Dev Raao. Mantar Kala was his wife.

ਜੋ ਤ੍ਰਿਯ ਕਹੈ ਵਹੈ ਜੜ ਕਰਈ

 

ਬਿਨੁ ਪੂਛੈ ਕਛੁ ਤਿਹ ਨੁਸਰਈ ॥੧॥

The way the woman directed, that fool followed and without her consent would not take a single step.(1)

ਤਾ ਪਰ ਰਹਤ ਰਾਵ ਉਰਝਾਯੋ

 

ਦੋਇ ਪੁਤ੍ਰ ਤਾ ਤੇ ਉਪਜਾਯੋ

She always ensnared the Raja; they had two sons.

ਕਾਲ ਪਾਇ ਰਾਜਾ ਮਰਿ ਗਯੋ

 

ਰਾਜ ਪੁਤ੍ਰ ਤਾ ਕੇ ਕੋ ਭਯੋ ॥੨॥

After sometimes the Raja died and his sons took over the kingdom.(2)

ਦੋਹਰਾ

Dohira

ਏਕ ਪੁਰਖ ਆਯੋ ਤਹਾ ਅਮਿਤ ਰੂਪ ਕੀ ਖਾਨਿ

Once, a man came, who was very handsome.

ਲਖਿ ਰਾਨੀ ਤਿਹ ਬਸਿ ਭਈ ਬਧੀ ਬਿਰਹ ਕੈ ਬਾਨ ॥੩॥

Becoming the victim of his love-arrows, Rani felt herself under his spell.(3)

ਸੋਰਠਾ

Sortha

ਤਾ ਕੌ ਲਯੋ ਬੁਲਾਇ ਪਠੈ ਸਹਚਰੀ ਏਕ ਤਿਹ

Through one of her maids, she called him over,

ਕਹਿਯੋ ਬਿਰਾਜਹੁ ਆਇ ਸੰਕ ਤ੍ਯਾਗ ਹਮ ਕੌ ਅਬੈ ॥੪॥

And told him to stay their without any trepidation.(4)

ਚੌਪਈ

Chaupaee

ਤਬ ਸੁੰਦਰ ਤਿਨ ਹ੍ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਿਯੋ

 

ਰਾਨੀ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰਗਟ ਉਚਾਰਿਯੋ

Then, that handsome man thought and spoke to the Rani emphatically,

ਏਕ ਬਾਤ ਤੁਮ ਕਰੋ ਤਾ ਕਹਊ

 

ਨਾਤਰ ਧਾਮ ਤੁਮਰੇ ਰਹਊ ॥੫॥

‘I must ask you one thing, I will stay if you agree, and otherwise I will leave.’(5)

ਸੁ ਹੌ ਕਹੌ ਜੋ ਯਹ ਨਹਿ ਕਰੈ

 

ਮੋਰ ਮਿਲਨ ਕੋ ਖ੍ਯਾਲ ਪਰੈ

(He thought) ‘I must say something which she cannot do and abandon thought of meeting me.

ਸੁਰ ਪੁਰ ਬਹੁਰ ਬਧਾਵੋ ਭਯੋ ॥੧੪॥

He took over the sovereignty, once again, and the greetings flowed in the heaven.

ਦੁਹਕਰ ਕਰਮ ਜੁ ਯਹ ਤ੍ਰਿਯ ਕਰਿ ਹੈ

ਤਬ ਯਹ ਆਜੁ ਸੁ ਹਮ ਕੋ ਬਰਿ ਹੈ ॥੬॥

‘Or else she will be too firm and will definitely marry me.’(6)

ਦੋਹਰਾ

Dohira

ਜੂ ਪੂਤ ਜੁਗ ਤੁਮ ਜਨੇ ਤਿਨ ਦੁਹੂਅਨ ਕੋ ਮਾਰਿ

‘These two sons which you have given birth to, kill them both,

ਗੋਦ ਡਾਰਿ ਸਿਰ ਦੁਹੂੰ ਕੇ ਮਾਂਗਹੁ ਭੀਖ ਬਜਾਰ ॥੭॥

‘And placing their heads in your lap, go out to beg alms.’ (7)

ਚੌਪਈ

Chaupaee

ਤਬ ਤਿਹ ਤ੍ਰਿਯਾ ਕਾਜ ਸੋਊ ਕਿਯੋ

 

ਨਿਕਟ ਬੋਲਿ ਤਿਨ ਦੁਹੂੰਅਨ ਲਿਯੋ

The woman decided to undertake the task and called both her sons.

ਮਦਰਾ ਪ੍ਯਾਇ ਕੀਏ ਮਤਵਾਰੇ

 

ਖੜਗ ਕਾਢਿ ਦੋਊ ਪੂਤ ਸੰਘਾਰੇ ॥੮॥

She intoxicated them with wine and with a sword killed them both.(8)

ਦੋਹਰਾ

Dohira

ਦੁਹੂੰ ਸੁਤਨ ਕੇ ਕਾਟ ਸਿਰ ਲਏ ਗੋਦ ਮੈ ਡਾਰਿ

She cut of and put the heads of both of them in her lap.

ਅਤਿਥ ਭੇਖ ਕੋ ਧਾਰਿ ਕਰਿ ਮਾਗੀ ਭੀਖ ਬਜਾਰ ॥੯॥

Putting up the disguise of a beggar, she went out for begging.(9)

ਚੌਪਈ

Chaupaee

ਭੀਖ ਮਾਗਿ ਮਿਤਵਾ ਪਹਿ ਗਈ

 

ਪੂਤਨ ਮੁੰਡ ਦਿਖਾਵਤ ਭਈ

After begging, she went to her lover and showed him the heads of her sons.

ਤੋਰੇ ਲੀਏ ਦੋਊ ਮੈ ਮਾਰੇ

 

ਅਬ ਭੋਗਹੁ ਮੁਹਿ ਆਨਿ ਪਿਯਾਰੇ ॥੧੦॥

‘I have killed my both the sons. Now you come and make love with me.’(10)

ਦੁਹਕਰ ਕਰਮ ਜਾਰਿ ਲਖਿ ਲਯੋ

 

ਪਹਰ ਏਕ ਮਿਰਤਕ ਸੌ ਭਯੋ

An uphill task he faced, and for one whole watch he felt like a dead man.

ਦੁਤਿਯ ਪਹਰ ਆਨਿ ਜਬ ਲਾਗਿਯੋ

 

ਚਿਤ੍ਯੋ ਛੋਰਿ ਮੂਰਛਨਾ ਜਾਗਿਯੋ ॥੧੧॥

When the second watch approached, he regained the consciousness.( 11)

ਸਵੈਯਾ

Savaiyya

ਤਜਿਹੂੰ ਸਕੈ ਰਮਿਹੂੰ ਸਕੈ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਆਨਿ ਬਨੀ ਦੁਚਿਤਾਈ

(And contemplated,) ‘Neither I can accept her, nor can I leave, I am in a fix now.

ਬੈਠ ਸਕੈ ਉਠਿਹੂੰ ਸਕੈ ਕਹਿਹੂੰ ਸਕੈ ਕਛੁ ਬਾਤ ਬਨਾਈ

‘Neither, I can sit nor get up, such a situation has arisen.

ਤ੍ਯਾਗਿ ਸਕੈ ਗਰ ਲਾਗਿ ਸਕੈ ਰਸ ਪਾਗਿ ਸਕੈ ਇਹੈ ਠਹਰਾਈ

‘Neither I can abandon her, nor I can relish her in such a condition.

ਝੂਲਿ ਗਿਰਿਯੋ ਛਿਤ ਭੁਲ ਗਈ ਸੁਧਿ ਕਾ ਗਤਿ ਮੋਰੇ ਬਿਸ੍ਵਾਸ ਬਨਾਈ ॥੧੨॥

‘I have been downed to doom and all my perceptibility has abandoned me.’

ਚੌਪਈ

Chaupaee

ਪਹਰ ਏਕ ਬੀਤੇ ਪੁਨ ਜਾਗਿਯੋ

 

ਤ੍ਰਸਤ ਤ੍ਰਿਯਾ ਕੇ ਗਰ ਸੋ ਲਾਗਿਯੋ

He woke up after another watch had passed and, under extreme compulsion, took the woman in the embrace.

ਜੋ ਤ੍ਰਿਯ ਕਹਿਯੋ ਵਹੈ ਤਿਨ ਕੀਨੋ

 

ਬਹੁਰਿ ਨਾਹਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੀਨੋ ॥੧੩॥

Whatever she asked for he did and, thereafter, never yearned for a woman.(13)(1)

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖ੍ਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਇਕ ਸੌ ਅਠਾਰਹ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੧੧੮॥੨੩੦੯॥ਅਫਜੂੰ॥

118th Parable of Auspicious Chritars Conversation of the Raja and the Minister, Completed With Benediction.(118)(2307)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...