Jump to content

Guru Gobind Singh's Zafarnama In English


Jazz Singh

Recommended Posts

Download your copy of the bestseller Guru Gobind Singh's Zafarnama translated by Professor Surinderjit Singh. It is Guru Gobind Singh's letter of Declaration of Victory to Aurangzeb with 111 excellent verses compiled into this book..

Download Ebook:-

Edited by Jazz Singh
Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Here is a english version dass found today. Has anyone of the sangat read this mahaan bani ?

Although it has some mistakes which i hope can be fixed later on from the print i copied and pasted from. 

 

Here is a another link which i usually use for banis which has got Zafarnama in english and punjabi.

 

https://www.searchgurbani.com/dasam-granth/page/2748

Link to comment
Share on other sites

Zafarnama

Ikoankaar Hukama Sati ॥
Sree Vaahiguroo Jee Kee Fateh ॥
Zafaarnaamha ॥
Sree Mukhvaak Paatisaahee 10 ॥
Kamaale Karaamaata Kaayama Kareema ॥
Razaa Bakhhasho Raazika Rihaako Raheema ॥1॥
Amaan Bakhhasho Bakhhashiaanda Ao Dasatageera ॥
Razaa Bakhhasha Rozee Diho Dila Pazeera ॥2॥
Shahinshaahi Khhoobee Diho Raha Namooaan ॥
Ki Begooaann Bechooaann Chooaan Benamooaan ॥3॥
Na Saazo Na Baazo Na Faoujo Na Faarsha ॥
Khhudaavaanda Bakhhashiaandaee Aaishu Arsha ॥4॥
Jahaan Paaka Zabarsata Zaahri Zahoora ॥
Ataa Me Dihda Hama Chu Haazri Hazoora ॥5॥
Ataa Bakhhashaao Paaka Parvardigaara ॥
Raheema Asato Rozee Diho Har Diyaara ॥6॥
Ki Saahib Diaara Asatu Aazama Azeema ॥
Ki Husnula Jamaala Asatu Raazakaæ Raheema ॥7॥
Ki Saahib Shaoora Asatu Aajiza Nivaaza ॥
Gareebula Parsato Ganeemula Gudaaza ॥8॥
Shareeata Parsato Faazeelata Maaba ॥
Hakaæeekaæta Shanaaso Nabeeaula Kitaaba ॥9॥
Ki Daanisha Piyoohasatu Saahib Shaoora ॥
Hakaæeekaæta Shanaasasatu Zaahar Zahoora ॥10॥
Shanaasiaandaee Eilami Aalama Khhudaaei ॥
Kushaaeiaandaee Kaari Aalama Kushaaei ॥11॥
Guzaariaandaee Kaari Aalama Kabeera ॥
Shanaasiaandaee Eilami Aalama Ameera ॥12॥
Maraa Eetabaare Bareena Kaæsama Nesata ॥
Ki Eezada Gavaahasatu Yazadaan Yakesata ॥13॥
Na Kaætarha Maraa Eetabaare Barosata ॥
Ki Bakhhashee Va Deevaan Hamaha Kizabagoshata ॥14॥
Kase Kaæauli Kaæuraana Kunada Eetabaara ॥
Hamaa Rozi Aakhhri Shavada Marda Khhavaara ॥15॥
Humaa Raa Kase Saayaha Aayada Bazera ॥
Baro Dasata Daarada Na Zaago Dalera ॥16॥
Kase Pushata Aufaatada Pase Sheri Nar ॥
Nageerada Buzo Mesho Aahoo Guzar ॥17॥
Kaæsama Mushafae Khhufaeeyaha Gar Eeena Khhurma ॥
Na Faouje Azeena Zera Suma Afaakunama ॥18॥
Gursanha Chi Kaare Kunada Chihla Nar ॥
Ki Daha Lakh Baraayada Baro Bekhhabar ॥19॥
Ki Paimaa Shikan Bedaraanga Amaadaanda ॥
Miyaan Tega Teero Tufaanga Aamdaanda ॥20॥
Ba Laachaaragee Dar Miyaan Aamdama ॥
Ba Tadabeeri Teero Tufaanga Aamdama ॥21॥
Chu Kaara Aza Hamaha Heelate Dar Guzashata ॥
Halaala Asatu Burdan Ba Shamashera Dasata ॥22॥
Chi Kaæsame Kaæuraan Man Kunama Eetabaara ॥
Vagarnha Tu Goeee Man Eeena Raha Chi Kaara ॥23॥
Na Daanaam Ki Eeena Marda Robaaha Pecha ॥
Vagar Hargizeena Raha Nayaarada Bahecha ॥24॥
Har Aana Kasa Ki Kaæaule Kaæuraan Aayadasha ॥
Nazo Basatano Kushatanee Baayadasha ॥25॥
Baraange Magasa Saiaahaposha Aamdaanda ॥
Ba Yaka Baaragee Dar Khharosha Aamdaanda ॥26॥
Har Aana Kasa Zi Deevaara Aamda Birooaan ॥
Bakhhurdan Yake Teera Shuda Garki Khhooaan ॥27॥
Ki Berooaan Nayaamda Kase Zaan Deevaara ॥
Na Khhurdaanda Teero Na Gashataanda Khhavaara ॥28॥
Chu Deedama Ki Naahar Biyaamda Ba Jaanga ॥
Chasheedaha Yake Teeri Man Bedaraanga ॥29॥
Hamaakhhri Aakhhar Gurezada Bajaaee Masaafaa ॥
Base Khhaanha Khhurdaanda Berooaan Guzaafaa ॥30॥
Ki Afaagane Deegar Biyaamda Bajaanga ॥
Chu Saile Ravaan Hama Chu Teero Tufaanga ॥31॥
Base Hamalaha Kardaanda Ba Mardaangee ॥
Hama Aza Hoshagee Hama Zi Devaangee ॥32॥
Base Hamalaha Kardaha Base Zakhhama Khhurda ॥
Du Kasa Raa Bazaan Kushato Hama Jaan Sapurda ॥33॥
Ki Aana Khhavaajaha Mardooda Saayaha Deevaara ॥
Naiaamda Ba Maidaan Ba Mardaanha Vaara ॥34॥
Daregaa Agar Rooei Ao Deedame ॥
Ba Yaka Teera Laachaara Bakhhasheedame ॥35॥
Hamaakhhri Base Zakhhami Teero Tufaanga ॥
Du Sooee Base Kushataha Shuda Bedaraanga ॥36॥
Base Baara Baareeda Teero Tufaanga ॥
Zimee Gashata Hama Chooaan Gule Laalaha Raanga ॥37॥
Saropaaei Aanboha Chaandaan Shudaha ॥
Ki Maidaan Pur Aza Goei Chougaan Shudaha ॥38॥
Taraankaari Teero Taraangi Kamaan ॥
Baraamda Yake Haa Ei Hoo Aza Jahaan ॥39॥
Digar Shorashi Kaibari Keenaha Kosha ॥
Zi Mardaani Mardaan Birooaan Rafaata Hosha ॥40॥
Hama Aakhhri Chi Mardee Kunada Kaarazaara ॥
Ki Bar Chihla Tan Aayadasha Beshumaara ॥41॥
Charaagi Jahaan Chooaan Shudaha Burkaha Posha ॥
Shahe Shaba Baraamda Hamaha Jalavaha Josha ॥42॥
Har Aana Kasa Ba Kaæaule Kaæuraan Aayadasha ॥
Ki Yazadaan Baro Rahinumaa Aayadasha ॥43॥
Na Pecheedaha Mooee Na Raanjeedaha Tan ॥
Ki Berooaan Khhuda Aavurda Dushaman Shikan ॥44॥
Na Daanaam Ki Eeena Mardi Paimaan Shikan ॥
Ki Doulata Parsata Ao Eeemaan Faikan ॥45॥
Na Eeemaan Parsatee Na Aouzaaei Deena ॥
Na Saahib Shanaasee Na Mahaanmada Yakeena ॥46॥
Har Aana Kasa Ki Eeemaan Parsatee Kunada ॥
Na Paimaan Khhudasha Pesho Pasatee Kunada ॥47॥
Ki Eeena Marda Raa Za`raha Eetabaara Nesata ॥
Chi Kaæsame Kaæuraansatu Yazadaan Yakesata ॥48॥
Chu Kaæsame Kaæuraan Sada Kunada Eikhhatiyaara ॥
Maraa Kaætarha Naayada Azo Eetabaara ॥49॥
Agarchi Turaa Eetabaara Aamde ॥
Kamar Basata Ee Peshavaa Aamde ॥50॥
Ki Faarzasatu Bar Sar Turaa Eeena Sukhhan ॥
Ki Kaæaule Khhudaa Asatu Kaæsamasatu Man ॥51॥
Agar Hazarte Khhuda Sitaadaha Shavada ॥
Ba Jaano Dile Kaara Vaazih Shavada ॥52॥
Shumaa Raa Faarzasatu Kaare Kuneena ॥
Bamoojaba Navishataha Shumaare Kuneena ॥53॥
Navishataha Raseedo BaguFateh Zubaan ॥
Bibaayada Ki Eeena Kaara Raahata Rasaan ॥54॥
Hamooaan Marda Baayada Shavada Sukhhanvar ॥
Na Shikame Digar Dar Dahaani Digar ॥55॥
Ki Kaazee Maraa GuFateh Berooaan Nayama ॥
Agar Raasatee Khhuda Biyaaree Kaædama ॥56॥
Turaa Gar Babaayada Ba Kaæaule Kaæuraan ॥
Banizade Shumaa Raa Rasaanaam Humaa ॥57॥
Ki Tashareepha Dar Kaæsabaha Kaangarha Kunada ॥
Vazaan Pasa Mulaakaæaata Baahama Shavada ॥58॥
Na Zar`ha Dareena Raaha Khhatarha Turaasata ॥
Hamaha Koumi Bairaarha Hukami Maraasata ॥59॥
Biyaa Taa Baman Khhuda Zubaanee Kunema ॥
Barooee Shumaa Meharbaanee Kunema ॥60॥
Yake Asapa Shaaeisataee Yaka Hazaara ॥
Biyaa Taa Bageeree Ba Man Eeena Diyaara ॥61॥
Shahinshaahi Raa Baandahe Chaakarema ॥
Agar Hukama Aayada Ba Jaan Haazarema ॥62॥
Agarche Biaayada Ba Faurmaan Man ॥
Hazoora Ta Biyaayama Hamaha Jaan Tan ॥63॥
Agar To Bayazadaan Parsatee Kunee ॥
Ba Kaare Maraa Eeena Na Sustee Kunee ॥64॥
Bibaayada Ki Yazadaan Shanaasee Kunee ॥
Na GuFateh Kase Kasa Khharaashee Kunee ॥65॥
Tu Masanda Nasheena Sarvare Kaaeinaata ॥
Ki Ajaba Asatu Einsaafaa Eeena Hama Safaata ॥66॥
Ki Ajaba Asatu Einsaafao Eeena Parvaree ॥
Ki Haifaa Asatu Sada Haifaa Eeena Sarvaree ॥67॥
Ki Ajaba Asata Ajaba Asata Takavaa Shumaan ॥
Bajuza Raasatee Sukhhan Gufaatan Zayaan ॥68॥
Mazan Tega Bar Khooaann Kasa Bedarega ॥
Turaa Neeza Khooaan Asata Baa Charkhha Tega ॥69॥
Tu Gaafaala Masou Marda Yazadaan Shanaasa ॥
Ki Ao Beniaaza Asatu Ao Be Supaasa ॥70॥
Ki Aoo Be Muhaabasatu Shaahaani Shaaha ॥
Zimeeno Zamaan Sa`chaee Paatishaaha ॥71॥
Khhudaavaandi Eeezada Zameeno Zamaan ॥
Kuniaandahasata Har Kasa Makeeno Makaan ॥72॥
Hama Aza Peera Moraha Hama Aza Faeela Tan ॥
Ki Aajaza Nivaaza Asato Gaafaala Shikaann ॥73॥
Ki Aoo Raa Chu Eisama Asatu Aajaza Nivaaza ॥
Ki Aoo Be Supaasa Asata Aoo Be Niyaaza ॥74॥
Ki Aoo Be Nagooaan Asatu Aoo Be Chagooaan ॥
Ki Aoo Rahinumaa Asatu Aoo Rahinmooaan ॥75॥
Ki Bar Sar Turaa Faarza Kaæsami Kaæuraan ॥
Ba GuFateh Shumaa Kaara Khhoobee Rasaan ॥76॥
Bibaayada Tu Daansha Parsatee Kunee ॥
Bakaare Shumaa Cheraha Dasatee Kunee ॥77॥
Chihaa Shuda Ki Chooaan Ba`chagaan Kushataha Chaara ॥
Ki Baakaæee Bimaandasatu Pecheedaha Maara ॥78॥
Chi Mardee Ki Akhhagar Khhamoshaan Kunee ॥
Ki Aatisha Damaan Raa Faarozaan Kunee ॥79॥
Chi Khhusha Gufaata Faridouseeee Khhusha Zubaan ॥
Shitaabee Bavada Kaari Aaharmanaa ॥80॥
Ki Maa Baaragahi Hazarta Aayada Shumaan ॥
Azaan Roza Baasheda Shaahida Shumaan ॥81॥
Vagarnha Tu Eeena Raa Faaraamosha Kunada ॥
Turaa Hama Faaraamosha Yazadaan Kunada ॥82॥
Agar Kaari Eeena Bar Too Basatee Kamar ॥
Khhudaavaanda Baashada Turaa Baharha Var ॥83॥
Ki Eeena Kaara Nekasatu Deena Parvaree ॥
Chu Yazadaan Shanaasee Bajaan Bartaree ॥84॥
Turaa Man Na Daanaam Ki Yazadaan Shanaasa ॥
Baraamda Zi Too Kaarahaa Dila Khharaasa ॥85॥
Shanaasada Hameena Too Na Yazadaan Kareema ॥
Na Khhavaahada Hamee Too Badoulata Azeema ॥86॥
Agar Sada Kaæuraan Raa Bakhhurdee Kaæsama ॥
Maraa Eetabaare Na Eeena Zarha Dama ॥87॥
Hazooree Na Aayama Na Eeena Raha Shavama ॥
Agar Shaha Bakhhavaahada Man Aana Jaa Ravama ॥88॥
Khhushasha Shaahi Shaahaan Aouraangazeba ॥
Ki Chaalaaka Dasatu Asatu Chaabuka Rakeba ॥89॥
Chi Husnla Jamaalasatu Roushan Zameera ॥
Khhudaavaanda Mulaka Asatu Saahib Ameera ॥90॥
Ki Tarteeba Daansha Ba Tadabeera Tega ॥
Khhudaavaandi Dego Khhudaavaandi Tega ॥91॥
Ki Roushan Zameera Asatu Husnula Jamaala ॥
Khhudaavaanda Bakhhashiaandahe Mulako Maala ॥92॥
Ki Bakhhashisha Kabeera Asatu Dar Jaanga Koha ॥
Malaayaka Sifaata Chooaan Sur`yaa Shikoha ॥93॥
Shahinshaahi Aouraangazeba Aalameena ॥
Ki Daaraaei Dour Asatu Doora Asata Deena ॥94॥
Manaam Kushatahama Koheeaa Butaparsata ॥
Ki Aana Buta Parsataando Man Buta Shikasata ॥95॥
Babeena Gardashe Bevafaaee Zamaa ॥
Pase Pushata Aufaatada Rasaanda Ziyaan ॥96॥
Babeena Kudarte Neka Yazadaani Paaka ॥
Ki Aza Yaka Ba Daha Lakhha Rasaanda Halaaka ॥97॥
Ki Dushaman Kunada Mihrabaan Asatu Dosata ॥
Ki Bakhhashiaandagee Kaara Bakhhashiaandaha Aosata ॥98॥
Rihaaeee Diho Rahinumaaeee Dihda ॥
Zubaan Raa Basifaata Aashanaaeee Dihda ॥99॥
Khhasama Raa Chu Koraoo Kunada Vakaæti Kaara ॥
Yateemaan Birooaan Me Burda Beazaara ॥100॥
Haraan Kasa Ki Ao Raasata Baazee Kunada ॥
Raheeme Baro Rahama Saazee Kunada ॥101॥
Kase Khhidamata Aayada Base Dilo Jaan ॥
Khhudaavaanda Bakhhasheeda Bar Vai Amaan ॥102॥
Chi Dushaman Baraan Heelaha Saazee Kunada ॥
Agar Rahanumaa Bar Vai Raazee Shavada ॥103॥
Agar Yaka Bar Aayada Daho Daha Hazaara ॥
Nigahabaan Aoo Raa Shavada Kridagaara ॥104॥
Turaa Gar Nazar Hasata Lashakar Va Zar ॥
Ki Maaraa Nigaha Asatu Yazadaan Shukar ॥105॥
Ki Aoo Raa Garoora Asata Bar Mulaku Maala ॥
Va Maaraa Panaaha Asatu Yazadaan Akaal ॥106॥
Tu Gaafaala Mashou Zee Sipaanjee Saraaei ॥
Ki Aalama Baguzarda Sare Jaa Bajaaei ॥107॥
Babeena Gardashi Bevafaaee Zamaan ॥
Ki Bar Har Buguzarda Makeeno Makaan ॥108॥
Tu Gar Zabar Aajaza Khharaashee Makuna ॥
Kaæsama Raa Ba Teshaha Taraashee Makuna ॥109॥
Chu Hakaæ Yaara Baashada Chi Dushaman Kunada ॥
Agar Dushamanee Raa Ba Sada Tan Kunada ॥110॥
Khhasama Dushamanee Gar Hazaara Aavurda ॥
Na Yaka Mooei Aoo Raa Azaara Aavurda ॥111॥1॥

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...