Jump to content

Dhan Sri Baba Sri Chand Ji Maharaj, September 8.


Recommended Posts

 

Baba Sri Chand’s Aarta of Guru Nanak

image.png?w=1568

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਓਅੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਣੇ ਨਮਃ ॥
ਅਥ ਆਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾ ॥ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੀ ॥

 

ੴ satigur prasādi ॥ ōaṃ pārabrahamaṇē namaḥ ॥ ath āratā gurū nānak kā ॥ bāṇī nānak lāl srī caṃd jī kī ॥

One non-dual – advait all permeating creator, preserver, destroyer. With the grace of Satguru. Salutations to Parbrahman. The Aarta of Guru Nanak. Utterance of Sri Chand the beloved [son] of Nanak.

॥ ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥
āratā kījai nānak sāhi pātisāh kā ॥ hari hari dīn dunīāṁ kē sāhinasāh kā ॥
Let’s perform the aarta of the King of Kings, Guru Nanak Dev Ji; the Emperor of all worlds!

ਸ੍ਰੀ ਓਅੰਕਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਉਦਾਸੀ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੧॥
srī ōaṃkār gōbiṃd abināsī ॥ srī satigurū nānak ādi oudāsī ॥
You are Oankaar; You are Gobind, preserver of the world; You are that indestructible, immortal one. O Satguru Nanak, you are that detached primal being, the culmination of Sargun and Nirgun.

ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਜਾਕੀ ਧਰਮਸਾਲਾ ॥ ਸੰਗਤ ਗਾਵੈ ਸਬਦ ਰਸਾਲਾ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੨॥
cār kuṃṭ jākī dharamasālā ॥ saṃgat gāvai sabad rasālā ॥
The four corners of the world are Your Dharamsala; there, the sangat sings the most blissful shabads.

ਕੋਟਿ ਦੇਵੀ ਜਾਕੀ ਜੋਤਿ ਜਗਾਵੈ ॥ ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸ ਜਾਕੀ ਉਸਤਤਿ ਗਾਵੈ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੩॥
kōṭi dēvī jākī jōti jagāvai ॥ kōṭi tētīs jākī ousatati gāvai ॥
Millions of Devi light lamps in worship of you; millions of Dev sing your praises.

ਛਿਨਵੈ ਕ੍ਰੋੜ ਜਾਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ॥ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾਕੀ ਜੋਤਿ ਉਜਾਲੇ ॥ 
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੪॥
chinavai krōṛ jākē caran pakhārē ॥ caṃd sūraj jākī jōti oujālē ॥
Millions of beings clutch onto your Lotus Feet; both the sun and moon bask you in their luminance. 

ਭਾਰ ਅਠਾਰਿਹ ਜਾਕੀ ਪੁਹਪ ਕੀ ਮਾਲਾ ॥ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੫॥
bhār aṭhārih jākī puhap kī mālā ॥ param jōti satiguru dīn diālā ॥ 
Nature itself adorns you as your garland of flowers; O Satguru, you are the Fountain of Light, the bestower of compassion. 

ਪਵਨ ਰਾਇ ਜਾ ਕੋ ਚੰਵਰ ਝੁਲਾਵੈ ॥ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਜਾ ਕੋ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵੈ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੬॥
pavan rāi jā kō caṃvar jhulāvai ॥ rikhī munī jā kō dhiān lagāvai ॥
The aether is the fly whisk waved over you; the Rishis and Munis centre their minds on you during their unwavering meditation.

ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ॥ ਵਾਜੈ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦ ਤੂਰਾ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੭॥
paṃc paravān hai satigur pūrā ॥ vājai sabadu anāhad tūrā ॥ 
You are the true complete Guru, epitome of Truth, Contentment, Steadfastness, Dharma, and Compassion. The celestial instruments reverberate Your unstruck melody throughout the universe.

ਘੰਟਾ ਵਾਜੈ ਧੁਨ ਉਅੰਕਾਰਾ ॥ ਅਧਰ ਅਖੰਡ ਜਾ ਕੋ ਝਿਲਮਿਲ ਤਾਰਾ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੮ll
ghaṃṭā vājai dhun ouaṃkārā ॥ adhar akhḍ jā kō jhilamil tārā ॥ 
The bells continuously ring out the mystical sound of Oankaar; The unending cosmos shines upon You as if it were the radiance of a luminous star. 

ਸਤਿਨਾਮੁ ਹੈ ਸੋਹੰ ਸਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰਾ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੯॥
satināmu hai sōhaṃ sārā ॥ nānak nām saṃtan ādhārā ॥ 
The True Name, Satnaam, is the very essence of “Sohang”; that Naam given by Satguru Nanak is the support of the saints.

ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਖਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਤਾ ॥ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਅਡੋਲ ਅਵਧੂਤਾ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੧੦॥
srī caṃd bakhāṇē satigurū nānak pūtā ॥ agam agādh aḍōl avadhūtā ॥ 
Says Sri Chand, the son of Satguru Nanak, You are inaccessible, unfathomable, excellently tranquil, and unattached.

ਜੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਹ ਕਾ ਆਰਤਾ ਗਾਵੈ ॥ ਬਸੈ ਬੈਕੁੰਠ ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇ ਸਮਾਵੇ ॥ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਨਾਵੇ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੧੧॥
jō jan nānak sāh kā āratā gāvai ॥ basai baikuṃṭh paramagati pāvai ॥
vāhigurū dē vicc jāi samāvē ॥ srī caṃd ih sacc sunāvē ॥
Whosoever sings this song of praise of the King Guru Nanak will attain the most ultimate state, and reside in the highest of realms, the abode of Nirankaar. They will be reunited with Vaheguru; Sri Chand proclaims this to be true.

ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖ ਦਿਆਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੧੨॥
saran parē kī rākh diālā ॥ nānak tumarē bāl gōpālā ॥
Oh compassionate one! Protect those who seek your refuge. Satguru Nanak Ji, we are all your beloved children.

॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਆਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤੰ ॥


unknown.png?w=726

ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕਾਯ ਓਅੰ ਨਮਃ ॥
ਓਅੰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ॥


Let’s perform the aarta of the King of Kings, Guru Nanak Dev Ji; the Emperor of all worlds

The incredible words of Baba Sri Chand Ji Maharaaj about their father and Guru, in what can only be described as a beautiful masterpiece of a composition; Aarta Sahib. This rare and relatively unknown bani which is still recited by the Udasi sampradaya amongst a couple others, leads us to understand two fundamental points: the status and nature of Satguru Nanak Dev Ji, and, the status of Baba Sri Chand Ji within Sikhi. Both are heavily misunderstood and there are many misconceptions surrounding them today.

Due to the rarity of this bani there are two different uthanka – historical contexts known among those who recite it. It’s possible that they’re variations of one larger episode. In one account, Baba Sri Chand Ji uttered this bani when they and all townspeople greeted Guru Nanak Dev Ji upon their arrival from their third udasi by performing aarti with ghee lamps, flowers and incense. In the other account Baba Ji formally accepted and adopted Guru Nanak Dev Ji as their Guru and Isht, subsequently uttering and performing this Aarta.

Dhan Guru Nanak Tu Hi Nirankaar

Most of us are all familiar with Guru Sahib’s Aarti composition [Dhanasari M: 1 Aarti], where it is explained how this whole universe is continuously performing an aarti of Nirankaar, and it is in the same vein that Aarta Sahib describes this concept, however with one key distinction: Guru Nanak Dev Ji is Nirankaar. This speaks not only to the avastha of Baba Sri Chand Ji as a Gursikh but to the ultimate sovereignty of Satguru.

Aarta Sahib phenomenally explains the majesty of Satguru Nanak Dev Ji and poetically makes the point that they are in fact the Satguru, who are themselves Sargun-Nirgun Nirankaar, Akaal Purkh; a fact that is made evident countless times in Gurbani as well in other Dharmik sources. For example:

ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਮਸਕਰਾ ॥੧॥
guradēv satiguru pārabrahamu paramēsaru guradēv nānak hari namasakarā ॥੧॥
Satguru is the form of Parbrahman, Parmeshwar is the form of Satguru; Satguru Arjan Dev Ji bows in humility to the form of Hari that is Satguru [that came before them]. ॥1॥

Guru Arjan Dev Ji, Ang 262

ਆਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
ādi gurē namah ॥
I bow to the [Aadi] Primal Guru; the Guru of Gurus, Sri Guru Nanak Dev Ji. ॥

Guru Arjan Dev Ji, Ang 262

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥
guru paramēsaru ēkō jāṇu ॥
Know that the Guru and Transcendent Parmeshwar are One.

Guru Arjan Dev Ji, Ang 864

Baba Sri Chand Ji paints a vivid picture of how this grand aarti is performed using a variety of literary techniques with the imagery of a typical aarti; how nature itself, the elements, the planets, the celestial beings, and the whole universe are all worshipping and performing this aarti of Satguru Nanak. The form of Guru Ji that is described is beyond that even of the universal form known as vishwaroop

It is a composition of the highest love and devotion, so much so that it pledges to whomsoever reading that by reading and singing these praises of the King of kings they will reach the highest state and come to reside in the highest of realms. This message of love and praise is echoed by the Gurus themselves…

ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨਿ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ॥੪॥੧੦॥੫੭॥
sabh tē vaḍā satiguru nānaku jini kal rākhī mērī ॥4॥10॥57॥
Guru Nanak is the greatest of all; They saved my honor in this Dark Age of Kali Yuga. ||4||10||57||

Guru Arjan Dev Ji, Ang 750

Says Sri Chand, the son of Satguru Nanak

Analysing the profound words of Baba Sri Chand Ji, we can behold their steadfast faith and devotion, their love and humility towards Guru Sahib. Throughout Sikh history there are many examples which illustrate Baba Ji’s character and status and the following is one such prime example:

Sakhi of Sri Sukhmani Sahib 

When Guru Arjan Dev Ji was composing Sukhmani Sahib on the banks of Ramsar Sarovar (the site of Gurdwara Manji Sahib) in Amritsar, Baba Sri Chand Ji paid them a visit. On their arrival, Guru Sahib got up and reverently prostrated at their feet, seated Baba Ji on their own seat and proceeded to do their seva. 

After some time Baba Ji enquired: 

“Guru Ji what are you doing at this place?” 

Guru Sahib replied: 

“I am composing bani by the name of Sukhmani which is intended to make 24000 breaths spiritually fruitful. I have completed 16 ashtapadi’s… Sri Chand Ji, please complete the last 8 to make a total of 24”

On hearing this Baba Ji became very happy and said: 

“Guru Arjan Sahib the gurgaddi was given to you and for this reason composing bani is your privilege only! Please only you can continue and complete the 24 ashtpadi’s”

Guru Sahib once again with folded hands humbly requested Baba Ji: 

“My mind will only be pleased and happy if you compose something”

Reluctantly Baba Sri Chand Ji accepted, and from their mouth recited the salok of their father Guru Nanak Dev Ji in veneration with two differences: 

ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥
ādi sacu jugādi sacu ॥
True in the beginning, True throughout the ages,

ਹੈ ਭਿ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭਿ ਸਚੁ ॥੧॥
hai bhi sacu nānak hōsī bhi sacu ॥੧॥
True here and now. O Nanak, He shall forever be True. ||1||

Sukhmani Sahib, Ang 285

Being a saint of the highest calibre, without ego, the epitome of restraint and humility, Baba Sri Chand Ji recited this salok with two key differences so as to put themselves unconditionally below the Guru i.e. the differences indicate that Baba Ji even though being given the utmost respect as Guru Nanak Dev Ji’s son understood their status relative to Satguru and Gurbani, hence did not want original words of Satguru to be attributed to him and thus changed two vowels, highlighted above.

After hearing Baba Ji’s contribution, Guru Sahib instructed Bhai Gurdas Ji to pen down the words. Guru Arjan Dev Ji completed and recited the remaining stanzas to Baba Ji who upon hearing them became extremely pleased. Baba Ji showered Satguru Ji with praise.


From the above example we can instantly recognise more about Baba Ji and the love between them and the Guru Sahiban in addition to their conduct.

So why then today do we witness such hostility and slander towards the Sahibzada of Guru Nanak Patshah? There are several reasons, the majority based in falsehoods and misinformation and with the most prominent arising during the revisionist Singh Sabha era notwithstanding a well known scholar of the era Kahn Singh Nabha himself describing the Udasis as “a limb of the Sikh Qaum”. However for the purpose of this article let’s explore the one some believe to be concrete proof to denigrate Baba Ji:

ਪੁਤ੍ਰੀ ਕਉਲੁ ਨ ਪਾਲਿਓ ਕਰਿ ਪੀਰਹੁ ਕੰਨ੍ਹ੍ਹ ਮੁਰਟੀਐ ॥
putrī kaoulu n pāliō kari pīrahu kaṃnhh muraṭīai ॥
His sons did not obey His Word; they turned their backs on Him as Guru.

ਦਿਲਿ ਖੋਟੈ ਆਕੀ ਫਿਰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਬੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਭਾਰੁ ਉਚਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਛਟੀਐ ॥
dili khōṭai ākī phiranhhi baṃnhhi bhāru oucāinhhi chaṭīai ॥
These evil-hearted ones became rebellious; they carry loads of sin on their backs.

Bhatt Satta & Balwand, Ang 967

These lines from Bhatt Bani are often, as mentioned above, used to discredit the two sons of Guru Nanak. Yet if we look closer and examine the original text in comparison with the translation, we with certainty, reach the conclusion that it is incorrect, whether out of ignorance or malice. A more accurate translation would be:

ਪੁਤ੍ਰੀ ਕਉਲੁ ਨ ਪਾਲਿਓ ਕਰਿ ਪੀਰਹੁ ਕੰਨ੍ਹ੍ਹ ਮੁਰਟੀਐ ॥
putrī kaoulu n pāliō kari pīrahu kaṃnhh muraṭīai ॥
His sons did not obey all hukams with complete trust and so the Guru turned from his sons* [and chose Bhai Lehna to succeed him as guru].

ਦਿਲਿ ਖੋਟੈ ਆਕੀ ਫਿਰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਬੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਭਾਰੁ ਉਚਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਛਟੀਐ ॥
dili khōṭai ākī phiranhhi baṃnhhi bhāru oucāinhhi chaṭīai ॥
These hard headed ones became egotistical. They carried the burden of their disobedience above their heads [of not being chosen to succeed].

Bhatt Satta & Balwand, Ang 967

*Though it can be interpreted to mean Guru Nanak’s biological sons, there are a couple of important considerations that should be made: the shabad does not and is not meant to serve as a criticism and of condemnation of either son [and to see it as such is a folly of great proportions], as well as there being another equally valid interpretation. The text itself does not explicitly refer to either son by name and this is considered to be deliberate. All the Guru’s Sikhs were and are regarded as sons of the Guru. This line refers to all the Sikhs who did not succeed in the tests given by Guru Nanak Dev Ji, excluding of course Bhai Lehna.  

If we were to look at the whole shabad one would notice two key points in the purport; the shabad is about accepting the hukam of Satguru with complete shraddha whilst describing the fruits of such devotion, and secondly, praise of Guru Angad Dev Ji. 

Matra Sahib by Baba Sri Chand Ji – Sikhi Book Club

These particular episodes refer to two instances whereby Guru Nanak puts a test to their Sikhs. In this case, the Sikhs did not just include Baba Sri Chand Ji, Baba Lakhmi Das Ji and Bhai Lehna Ji, the future Guru Angad, but also other Sikhs, such as the prominent Gursikh Baba Buddha Ji. In both these stories it’s important to note that it is only Bhai Lehna Ji who is successful in accepting every hukam of Satguru – Baba Sri Chand Ji was unsuccessful in obeying all of the hukams along with the rest of the Sangat including Baba Buddha Ji.

Contemplating the above, it is crucial to note that the philosophy found in Baba Sri Chand Ji’s writings contains the pure essence of Gurmat. One of the main texts of the Udasi Sampardaya is known as Matra Sahib, which is akin to Sidh Gohst by Guru Nanak Dev Ji. In it, Baba Ji holds a question and answer session with the Sidhs; here are a few of the pertinent questions and answers which expand on the Gurmat found within their writings:

The Sidhs asked:

ਕਹੁ ਰੇ ਬਾਲੇ ਕਿਨ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਨ ਮੁੰਡਾਇਆ ॥
ਕਿਸ ਕਾ ਭੇਜਿਆ ਨਗਰੀ ਆਇਆ ॥
kahu rē bālē kin muṃḍiā kin muṃḍāiā ॥
kis kā bhējiā nagarī āiā ॥
Who are you young man? Who has initiated you and into which order? Who has sent you to this city of Siddhs?

Matra Sahib

Baba Ji then replies:

ਸਤਿਗੁਰ ਮੁੰਡਿਆ ਲੇਖ ਮੁੰਡਾਇਆ ॥
ਗੁਰ ਕਾ ਭੇਜਿਆ ਨਗਰੀ ਆਇਆ ॥
satigur muṃḍiā lēkh muṃḍāiā ॥
gur kā bhējiā nagarī āiā ॥
The Satguru has initiated me into the order that he dictates. The spiritual master has sent me to this city and thus is the reason why I am here.

ਚੇਤੋ ਨਗਰੀ ਤਾਰੋ ਗਾਮ ॥
ਅਲੱਖ ਪੁਰਖ ਕਾ ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ॥
cētō nagarī tārō gām ॥
alakh purakh kā simarō nām ॥
I have come to the city in order to preach about righteousness and make people aware of the correct path so that they can be saved by swimming across the world ocean. I have come in order to make a person recite the name of the great being who is imperceptible, Akaal.

Matra Sahib

The Sidhs asked “What is your jangota (undergarment), Udani (flight), Sinni (horn), and Bani (utterances)?”

Baba Ji replied:

ਜਾਪ ਜੰਗੋਟਾ ਸਿਫਤ ਉਡਾਨੀ ॥
ਸਿੰਙੀ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ॥੭॥
jāp jaṃgōṭā siphat ouḍānī ॥
siṃṅī sabad anāhad gurabāṇī ॥7॥
The Mantra given by Sri Guru Nanak Dev Ji is my jangota, the praise of Akaal is my udani, and the Unstruck Melody within an individual is my sinni. The bani of the Guru is the bani I too utter. 7.

Matra Sahib

As is quite clear to see Baba Sri Chand Ji was a great Gursikh who dedicated their life to the teachings of Satguru, to spreading those same teachings far and wide, who’s contribution to the panth has been invaluable, and, even, whose utterance is included in Sri Guru Granth Sahib Ji. It is no wonder that Baba Sri Chand Ji Maharaaj is affectionately known as “ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਾਲ” – “Nanak De Laal” or the beloved son of Nanak. It is for these reasons we ought to hold Baba Ji in the highest esteem and to take on board their teachings.

If Naam and Bani are the boat to cross over the world ocean, and if Satguru is the boatman, then Baba Sri Chand Ji is one of the Saints who guides all Sikhs towards that boat.

Above all, Nanak De Laal highlights for us the greatness and the glory of Sargun Nirgun Nirankaar Dhan Dhan Satguru Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaaj. Owing to the humility of Baba Sri Chand Ji, they have conferred upon us the blessing of considering ourselves children of Guru Nanak Patshah.

With that in mind this Gurpurab let’s all join Baba Sri Chand Ji and sing the praises of the King of Kings…

॥ ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥
Let’s perform the aarta of the King of Kings, Guru Nanak Dev Ji; the Emperor of all worlds!

ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ
ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ

gurunanakji.jpg?w=333
 
 

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, mahanpaapi said:
 

Baba Sri Chand’s Aarta of Guru Nanak

image.png?w=1568

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਓਅੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਣੇ ਨਮਃ ॥
ਅਥ ਆਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾ ॥ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੀ ॥

 

ੴ satigur prasādi ॥ ōaṃ pārabrahamaṇē namaḥ ॥ ath āratā gurū nānak kā ॥ bāṇī nānak lāl srī caṃd jī kī ॥

One non-dual – advait all permeating creator, preserver, destroyer. With the grace of Satguru. Salutations to Parbrahman. The Aarta of Guru Nanak. Utterance of Sri Chand the beloved [son] of Nanak.

॥ ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥
āratā kījai nānak sāhi pātisāh kā ॥ hari hari dīn dunīāṁ kē sāhinasāh kā ॥
Let’s perform the aarta of the King of Kings, Guru Nanak Dev Ji; the Emperor of all worlds!

ਸ੍ਰੀ ਓਅੰਕਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਉਦਾਸੀ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੧॥
srī ōaṃkār gōbiṃd abināsī ॥ srī satigurū nānak ādi oudāsī ॥
You are Oankaar; You are Gobind, preserver of the world; You are that indestructible, immortal one. O Satguru Nanak, you are that detached primal being, the culmination of Sargun and Nirgun.

ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਜਾਕੀ ਧਰਮਸਾਲਾ ॥ ਸੰਗਤ ਗਾਵੈ ਸਬਦ ਰਸਾਲਾ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੨॥
cār kuṃṭ jākī dharamasālā ॥ saṃgat gāvai sabad rasālā ॥
The four corners of the world are Your Dharamsala; there, the sangat sings the most blissful shabads.

ਕੋਟਿ ਦੇਵੀ ਜਾਕੀ ਜੋਤਿ ਜਗਾਵੈ ॥ ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸ ਜਾਕੀ ਉਸਤਤਿ ਗਾਵੈ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੩॥
kōṭi dēvī jākī jōti jagāvai ॥ kōṭi tētīs jākī ousatati gāvai ॥
Millions of Devi light lamps in worship of you; millions of Dev sing your praises.

ਛਿਨਵੈ ਕ੍ਰੋੜ ਜਾਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ॥ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾਕੀ ਜੋਤਿ ਉਜਾਲੇ ॥ 
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੪॥
chinavai krōṛ jākē caran pakhārē ॥ caṃd sūraj jākī jōti oujālē ॥
Millions of beings clutch onto your Lotus Feet; both the sun and moon bask you in their luminance. 

ਭਾਰ ਅਠਾਰਿਹ ਜਾਕੀ ਪੁਹਪ ਕੀ ਮਾਲਾ ॥ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੫॥
bhār aṭhārih jākī puhap kī mālā ॥ param jōti satiguru dīn diālā ॥ 
Nature itself adorns you as your garland of flowers; O Satguru, you are the Fountain of Light, the bestower of compassion. 

ਪਵਨ ਰਾਇ ਜਾ ਕੋ ਚੰਵਰ ਝੁਲਾਵੈ ॥ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਜਾ ਕੋ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵੈ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੬॥
pavan rāi jā kō caṃvar jhulāvai ॥ rikhī munī jā kō dhiān lagāvai ॥
The aether is the fly whisk waved over you; the Rishis and Munis centre their minds on you during their unwavering meditation.

ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ॥ ਵਾਜੈ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦ ਤੂਰਾ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੭॥
paṃc paravān hai satigur pūrā ॥ vājai sabadu anāhad tūrā ॥ 
You are the true complete Guru, epitome of Truth, Contentment, Steadfastness, Dharma, and Compassion. The celestial instruments reverberate Your unstruck melody throughout the universe.

ਘੰਟਾ ਵਾਜੈ ਧੁਨ ਉਅੰਕਾਰਾ ॥ ਅਧਰ ਅਖੰਡ ਜਾ ਕੋ ਝਿਲਮਿਲ ਤਾਰਾ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੮ll
ghaṃṭā vājai dhun ouaṃkārā ॥ adhar akhḍ jā kō jhilamil tārā ॥ 
The bells continuously ring out the mystical sound of Oankaar; The unending cosmos shines upon You as if it were the radiance of a luminous star. 

ਸਤਿਨਾਮੁ ਹੈ ਸੋਹੰ ਸਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰਾ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੯॥
satināmu hai sōhaṃ sārā ॥ nānak nām saṃtan ādhārā ॥ 
The True Name, Satnaam, is the very essence of “Sohang”; that Naam given by Satguru Nanak is the support of the saints.

ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਖਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਤਾ ॥ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਅਡੋਲ ਅਵਧੂਤਾ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੧੦॥
srī caṃd bakhāṇē satigurū nānak pūtā ॥ agam agādh aḍōl avadhūtā ॥ 
Says Sri Chand, the son of Satguru Nanak, You are inaccessible, unfathomable, excellently tranquil, and unattached.

ਜੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਹ ਕਾ ਆਰਤਾ ਗਾਵੈ ॥ ਬਸੈ ਬੈਕੁੰਠ ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇ ਸਮਾਵੇ ॥ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਨਾਵੇ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੧੧॥
jō jan nānak sāh kā āratā gāvai ॥ basai baikuṃṭh paramagati pāvai ॥
vāhigurū dē vicc jāi samāvē ॥ srī caṃd ih sacc sunāvē ॥
Whosoever sings this song of praise of the King Guru Nanak will attain the most ultimate state, and reside in the highest of realms, the abode of Nirankaar. They will be reunited with Vaheguru; Sri Chand proclaims this to be true.

ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖ ਦਿਆਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥੧੨॥
saran parē kī rākh diālā ॥ nānak tumarē bāl gōpālā ॥
Oh compassionate one! Protect those who seek your refuge. Satguru Nanak Ji, we are all your beloved children.

॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਆਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤੰ ॥


unknown.png?w=726

ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕਾਯ ਓਅੰ ਨਮਃ ॥
ਓਅੰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ॥


Let’s perform the aarta of the King of Kings, Guru Nanak Dev Ji; the Emperor of all worlds

The incredible words of Baba Sri Chand Ji Maharaaj about their father and Guru, in what can only be described as a beautiful masterpiece of a composition; Aarta Sahib. This rare and relatively unknown bani which is still recited by the Udasi sampradaya amongst a couple others, leads us to understand two fundamental points: the status and nature of Satguru Nanak Dev Ji, and, the status of Baba Sri Chand Ji within Sikhi. Both are heavily misunderstood and there are many misconceptions surrounding them today.

Due to the rarity of this bani there are two different uthanka – historical contexts known among those who recite it. It’s possible that they’re variations of one larger episode. In one account, Baba Sri Chand Ji uttered this bani when they and all townspeople greeted Guru Nanak Dev Ji upon their arrival from their third udasi by performing aarti with ghee lamps, flowers and incense. In the other account Baba Ji formally accepted and adopted Guru Nanak Dev Ji as their Guru and Isht, subsequently uttering and performing this Aarta.

Dhan Guru Nanak Tu Hi Nirankaar

Most of us are all familiar with Guru Sahib’s Aarti composition [Dhanasari M: 1 Aarti], where it is explained how this whole universe is continuously performing an aarti of Nirankaar, and it is in the same vein that Aarta Sahib describes this concept, however with one key distinction: Guru Nanak Dev Ji is Nirankaar. This speaks not only to the avastha of Baba Sri Chand Ji as a Gursikh but to the ultimate sovereignty of Satguru.

Aarta Sahib phenomenally explains the majesty of Satguru Nanak Dev Ji and poetically makes the point that they are in fact the Satguru, who are themselves Sargun-Nirgun Nirankaar, Akaal Purkh; a fact that is made evident countless times in Gurbani as well in other Dharmik sources. For example:

ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਮਸਕਰਾ ॥੧॥
guradēv satiguru pārabrahamu paramēsaru guradēv nānak hari namasakarā ॥੧॥
Satguru is the form of Parbrahman, Parmeshwar is the form of Satguru; Satguru Arjan Dev Ji bows in humility to the form of Hari that is Satguru [that came before them]. ॥1॥

Guru Arjan Dev Ji, Ang 262

ਆਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
ādi gurē namah ॥
I bow to the [Aadi] Primal Guru; the Guru of Gurus, Sri Guru Nanak Dev Ji. ॥

Guru Arjan Dev Ji, Ang 262

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥
guru paramēsaru ēkō jāṇu ॥
Know that the Guru and Transcendent Parmeshwar are One.

Guru Arjan Dev Ji, Ang 864

Baba Sri Chand Ji paints a vivid picture of how this grand aarti is performed using a variety of literary techniques with the imagery of a typical aarti; how nature itself, the elements, the planets, the celestial beings, and the whole universe are all worshipping and performing this aarti of Satguru Nanak. The form of Guru Ji that is described is beyond that even of the universal form known as vishwaroop

It is a composition of the highest love and devotion, so much so that it pledges to whomsoever reading that by reading and singing these praises of the King of kings they will reach the highest state and come to reside in the highest of realms. This message of love and praise is echoed by the Gurus themselves…

ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨਿ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ॥੪॥੧੦॥੫੭॥
sabh tē vaḍā satiguru nānaku jini kal rākhī mērī ॥4॥10॥57॥
Guru Nanak is the greatest of all; They saved my honor in this Dark Age of Kali Yuga. ||4||10||57||

Guru Arjan Dev Ji, Ang 750

Says Sri Chand, the son of Satguru Nanak

Analysing the profound words of Baba Sri Chand Ji, we can behold their steadfast faith and devotion, their love and humility towards Guru Sahib. Throughout Sikh history there are many examples which illustrate Baba Ji’s character and status and the following is one such prime example:

Sakhi of Sri Sukhmani Sahib 

When Guru Arjan Dev Ji was composing Sukhmani Sahib on the banks of Ramsar Sarovar (the site of Gurdwara Manji Sahib) in Amritsar, Baba Sri Chand Ji paid them a visit. On their arrival, Guru Sahib got up and reverently prostrated at their feet, seated Baba Ji on their own seat and proceeded to do their seva. 

After some time Baba Ji enquired: 

“Guru Ji what are you doing at this place?” 

Guru Sahib replied: 

“I am composing bani by the name of Sukhmani which is intended to make 24000 breaths spiritually fruitful. I have completed 16 ashtapadi’s… Sri Chand Ji, please complete the last 8 to make a total of 24”

On hearing this Baba Ji became very happy and said: 

“Guru Arjan Sahib the gurgaddi was given to you and for this reason composing bani is your privilege only! Please only you can continue and complete the 24 ashtpadi’s”

Guru Sahib once again with folded hands humbly requested Baba Ji: 

“My mind will only be pleased and happy if you compose something”

Reluctantly Baba Sri Chand Ji accepted, and from their mouth recited the salok of their father Guru Nanak Dev Ji in veneration with two differences: 

ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥
ādi sacu jugādi sacu ॥
True in the beginning, True throughout the ages,

ਹੈ ਭਿ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭਿ ਸਚੁ ॥੧॥
hai bhi sacu nānak hōsī bhi sacu ॥੧॥
True here and now. O Nanak, He shall forever be True. ||1||

Sukhmani Sahib, Ang 285

Being a saint of the highest calibre, without ego, the epitome of restraint and humility, Baba Sri Chand Ji recited this salok with two key differences so as to put themselves unconditionally below the Guru i.e. the differences indicate that Baba Ji even though being given the utmost respect as Guru Nanak Dev Ji’s son understood their status relative to Satguru and Gurbani, hence did not want original words of Satguru to be attributed to him and thus changed two vowels, highlighted above.

After hearing Baba Ji’s contribution, Guru Sahib instructed Bhai Gurdas Ji to pen down the words. Guru Arjan Dev Ji completed and recited the remaining stanzas to Baba Ji who upon hearing them became extremely pleased. Baba Ji showered Satguru Ji with praise.


From the above example we can instantly recognise more about Baba Ji and the love between them and the Guru Sahiban in addition to their conduct.

So why then today do we witness such hostility and slander towards the Sahibzada of Guru Nanak Patshah? There are several reasons, the majority based in falsehoods and misinformation and with the most prominent arising during the revisionist Singh Sabha era notwithstanding a well known scholar of the era Kahn Singh Nabha himself describing the Udasis as “a limb of the Sikh Qaum”. However for the purpose of this article let’s explore the one some believe to be concrete proof to denigrate Baba Ji:

ਪੁਤ੍ਰੀ ਕਉਲੁ ਨ ਪਾਲਿਓ ਕਰਿ ਪੀਰਹੁ ਕੰਨ੍ਹ੍ਹ ਮੁਰਟੀਐ ॥
putrī kaoulu n pāliō kari pīrahu kaṃnhh muraṭīai ॥
His sons did not obey His Word; they turned their backs on Him as Guru.

ਦਿਲਿ ਖੋਟੈ ਆਕੀ ਫਿਰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਬੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਭਾਰੁ ਉਚਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਛਟੀਐ ॥
dili khōṭai ākī phiranhhi baṃnhhi bhāru oucāinhhi chaṭīai ॥
These evil-hearted ones became rebellious; they carry loads of sin on their backs.

Bhatt Satta & Balwand, Ang 967

These lines from Bhatt Bani are often, as mentioned above, used to discredit the two sons of Guru Nanak. Yet if we look closer and examine the original text in comparison with the translation, we with certainty, reach the conclusion that it is incorrect, whether out of ignorance or malice. A more accurate translation would be:

ਪੁਤ੍ਰੀ ਕਉਲੁ ਨ ਪਾਲਿਓ ਕਰਿ ਪੀਰਹੁ ਕੰਨ੍ਹ੍ਹ ਮੁਰਟੀਐ ॥
putrī kaoulu n pāliō kari pīrahu kaṃnhh muraṭīai ॥
His sons did not obey all hukams with complete trust and so the Guru turned from his sons* [and chose Bhai Lehna to succeed him as guru].

ਦਿਲਿ ਖੋਟੈ ਆਕੀ ਫਿਰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਬੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਭਾਰੁ ਉਚਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਛਟੀਐ ॥
dili khōṭai ākī phiranhhi baṃnhhi bhāru oucāinhhi chaṭīai ॥
These hard headed ones became egotistical. They carried the burden of their disobedience above their heads [of not being chosen to succeed].

Bhatt Satta & Balwand, Ang 967

*Though it can be interpreted to mean Guru Nanak’s biological sons, there are a couple of important considerations that should be made: the shabad does not and is not meant to serve as a criticism and of condemnation of either son [and to see it as such is a folly of great proportions], as well as there being another equally valid interpretation. The text itself does not explicitly refer to either son by name and this is considered to be deliberate. All the Guru’s Sikhs were and are regarded as sons of the Guru. This line refers to all the Sikhs who did not succeed in the tests given by Guru Nanak Dev Ji, excluding of course Bhai Lehna.  

If we were to look at the whole shabad one would notice two key points in the purport; the shabad is about accepting the hukam of Satguru with complete shraddha whilst describing the fruits of such devotion, and secondly, praise of Guru Angad Dev Ji. 

Matra Sahib by Baba Sri Chand Ji – Sikhi Book Club

These particular episodes refer to two instances whereby Guru Nanak puts a test to their Sikhs. In this case, the Sikhs did not just include Baba Sri Chand Ji, Baba Lakhmi Das Ji and Bhai Lehna Ji, the future Guru Angad, but also other Sikhs, such as the prominent Gursikh Baba Buddha Ji. In both these stories it’s important to note that it is only Bhai Lehna Ji who is successful in accepting every hukam of Satguru – Baba Sri Chand Ji was unsuccessful in obeying all of the hukams along with the rest of the Sangat including Baba Buddha Ji.

Contemplating the above, it is crucial to note that the philosophy found in Baba Sri Chand Ji’s writings contains the pure essence of Gurmat. One of the main texts of the Udasi Sampardaya is known as Matra Sahib, which is akin to Sidh Gohst by Guru Nanak Dev Ji. In it, Baba Ji holds a question and answer session with the Sidhs; here are a few of the pertinent questions and answers which expand on the Gurmat found within their writings:

The Sidhs asked:

ਕਹੁ ਰੇ ਬਾਲੇ ਕਿਨ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਨ ਮੁੰਡਾਇਆ ॥
ਕਿਸ ਕਾ ਭੇਜਿਆ ਨਗਰੀ ਆਇਆ ॥
kahu rē bālē kin muṃḍiā kin muṃḍāiā ॥
kis kā bhējiā nagarī āiā ॥
Who are you young man? Who has initiated you and into which order? Who has sent you to this city of Siddhs?

Matra Sahib

Baba Ji then replies:

ਸਤਿਗੁਰ ਮੁੰਡਿਆ ਲੇਖ ਮੁੰਡਾਇਆ ॥
ਗੁਰ ਕਾ ਭੇਜਿਆ ਨਗਰੀ ਆਇਆ ॥
satigur muṃḍiā lēkh muṃḍāiā ॥
gur kā bhējiā nagarī āiā ॥
The Satguru has initiated me into the order that he dictates. The spiritual master has sent me to this city and thus is the reason why I am here.

ਚੇਤੋ ਨਗਰੀ ਤਾਰੋ ਗਾਮ ॥
ਅਲੱਖ ਪੁਰਖ ਕਾ ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ॥
cētō nagarī tārō gām ॥
alakh purakh kā simarō nām ॥
I have come to the city in order to preach about righteousness and make people aware of the correct path so that they can be saved by swimming across the world ocean. I have come in order to make a person recite the name of the great being who is imperceptible, Akaal.

Matra Sahib

The Sidhs asked “What is your jangota (undergarment), Udani (flight), Sinni (horn), and Bani (utterances)?”

Baba Ji replied:

ਜਾਪ ਜੰਗੋਟਾ ਸਿਫਤ ਉਡਾਨੀ ॥
ਸਿੰਙੀ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ॥੭॥
jāp jaṃgōṭā siphat ouḍānī ॥
siṃṅī sabad anāhad gurabāṇī ॥7॥
The Mantra given by Sri Guru Nanak Dev Ji is my jangota, the praise of Akaal is my udani, and the Unstruck Melody within an individual is my sinni. The bani of the Guru is the bani I too utter. 7.

Matra Sahib

As is quite clear to see Baba Sri Chand Ji was a great Gursikh who dedicated their life to the teachings of Satguru, to spreading those same teachings far and wide, who’s contribution to the panth has been invaluable, and, even, whose utterance is included in Sri Guru Granth Sahib Ji. It is no wonder that Baba Sri Chand Ji Maharaaj is affectionately known as “ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਾਲ” – “Nanak De Laal” or the beloved son of Nanak. It is for these reasons we ought to hold Baba Ji in the highest esteem and to take on board their teachings.

If Naam and Bani are the boat to cross over the world ocean, and if Satguru is the boatman, then Baba Sri Chand Ji is one of the Saints who guides all Sikhs towards that boat.

Above all, Nanak De Laal highlights for us the greatness and the glory of Sargun Nirgun Nirankaar Dhan Dhan Satguru Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaaj. Owing to the humility of Baba Sri Chand Ji, they have conferred upon us the blessing of considering ourselves children of Guru Nanak Patshah.

With that in mind this Gurpurab let’s all join Baba Sri Chand Ji and sing the praises of the King of Kings…

॥ ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਕਾ ॥
Let’s perform the aarta of the King of Kings, Guru Nanak Dev Ji; the Emperor of all worlds!

ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ
ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ

gurunanakji.jpg?w=333
 
 

 

Waheguru

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...