Jump to content

Yog Sutr of Patanjali - Gurmukhi and Translation - By Bhagat Singh (Upd-Aug8)


Recommended Posts

Work in progress
Started July 25, 2015
Update Aug 4 - 21-30 + Pronunciation Guide
Update Aug 8 - 31-50

Source of Sanskrit - http://www.ashtangayoga.info/source-texts/yoga-sutra-patanjali/

Yog Sutr of Patanjali
योग सूत्रानि पतञ्जलि
ਯੋਗ ਸੁਤ੍ਰਾਨਿ ਪਤੰਜਲਿ

(ਯੋਗ) Enlightenment (ਸੁਤ੍ਰ) formula (ਆਨਿ) that comes from scholar (ਪਤੰਜਲਿ) Patanjali

ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ
Gurmukhi Reading with English TranslationPronounciation Guide
Beginner

ਃ - enunciate a pause (usually 'ah')
ਯ੍ਯ - extend the 'ye' sound to twice as long. This is a continuous 'double y'. E.g. ਵਿਪਰ੍ਯ੍ਯ - should be pronounced similar to Wiparwaya, rather than as Wiparya
ਘ ਭ ਧ ਢ ਝ - are all aspirated e.g. ਘ is "gh" rather than stressed "gg"
ਙ - read as "gy", this is for beginners

Advanced Reader
ਙ - is an "ngy" sound, takes a lot of practice to get right (sometimes written as "ng" or "nj". In the video below he writes "dny")
Pronunciation Video

ष - sometimes I write this simply as ਸ਼, sometimes as ਖਸ਼. The actual pronunciation is 'sh' that is uttered from the back of the mouth.  Normally we say 'sh' from the front of the mouth but try saying it from the back, it will sound much softer. That is ष , it sounds like it is halfway between ਖ and ਸ਼. Pronunciation Video

We don't have a letter for this sound in Punjabi. ਖ ਖ਼ ਸ਼  are all taken. I would prefer if we used ਛ਼ to represent ਸ਼ (a soft ਛ, these sounds which are often the same in some Punjabi dialects) and ਸ਼ to represent ष (softer ਛ, and even softer than ਛ਼, it's a soft version of ਸ).

The continuum starts from the front of the mouth and moves backwards - ਸ > ਛ > ਛ਼ > ਖ > ਸ਼ > ਖ਼  - snake > chair > share > care > ਮੋਸ਼ > ਖ਼ਰਗੋਸ਼Chapter 1 - The Foundation of Samadhi
समाधिपाद
ਸਮਾਧਿਪਾਦ
(ਪਾਦ) Basis of (ਸਮਾਧਿ) meditation

अथ योगानुशासनम् ॥१॥
ਅਥ ਯੋਗਾਨੁਸ਼ਾਸਨਮ੍ [[੧]]
[[1]] (ਅਥ) Now! The (ਯੋਗਾਨੁਸ਼ਾਸਨਮ੍, ਯੋਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ) discipline and science of Yog -

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥२॥
ਯੋਗਸ਼ਚਿੱਤਵ੍ਰੱਤਿਨਿਰੋਧਃ [[੨]]
[[2]] (ਯੋਗ) Enlightenment comes when the (ਵ੍ਰੱਤਿ) wandering of (ਸ਼ਚਿੱਤ) consciousness (ਨਿਰੋਧਃ) stops.

तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम् ॥३॥
ਤਦਾ ਦ੍ਰਸ਼ਟੁਃ ਸ੍ਵਰੂਪੇਵਸਥਾਨਮ੍ [[੩]]
[[3]] (ਤਦਾ) Then (ਦ੍ਰਸ਼ਟੁਃ) consciousness (ਸਥਾਨਮ੍) comes to dwell in its (ਸ੍ਵਰੂਪੇਵ) own form.

वृत्ति सारूप्यमितरत्र ॥४॥
ਵ੍ਰੱਤਿ ਸਾਰੂਪ੍ਯਮਿਤਰਤ੍ਰ [[੪]]
[[4]] The (ਵ੍ਰੱਤਿ) wandering causes us to view (ਸਾਰੂਪ੍ਯਮਿਤਰਤ੍ਰ) other different forms.

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ॥५॥
ਵ੍ਰੱਤਯਃ ਪੰਚਤਯ੍ਯਃ ਕਲਿਸ਼ਟਾਕਲਿਸ਼ਟਾਃ [[੫]]
[[5]] There are (ਪੰਚਤਯ੍ਯਃ) five main types of (ਵ੍ਰੱਤਯਃ) wandering that causes (ਕਲਿਸ਼ਟਾਕਲਿਸ਼ਟਾਃ, ਕਲੇਸ਼ ਕਲੇਸ਼) suffering upon suffering.

प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः ॥६॥
ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਪਰ੍ਯ੍ਯ ਵਿਕਲਪ ਨਿਦ੍ਰਾ ਸਮ੍ਰਤਯਃ [[੬]]
[[6]] 1. (ਪ੍ਰਮਾਣ) Perception 2. (ਵਿਪਰ੍ਯ੍ਯ) Intellect 3. (ਵਿਕਲਪ) Imagination 4. (ਨਿਦ੍ਰਾ) Sleep 5. (ਸਮ੍ਰਤਯਃ) Memory

प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥७॥
ਪ੍ਰਤਯਕਸ਼ਾਨੁਮਾਨਾਗਮਾਃ ਪ੍ਰਮਾਣਾਨਿ [[੭]]
[[7]] (ਪ੍ਰਤਯਕਸ਼, ਪ੍ਰਤਖ) That which is in front of our eyes, (ਆਨੁਮਾਨ) estimate and (ਆਗਮਾਃ) derived knowledge, all (ਪ੍ਰਮਾਣਾਨਿ) come from perception.

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम् ॥८॥
ਵਿਪਰ੍ਯ੍ਯੋ ਮਿਥਯਾਙਾਨਮਤਦ੍ਰੂਪ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਮ੍ [[੮]]
[[8]] (ਵਿਪਰ੍ਯ੍ਯੋ) Intellect is that (ਮਿਥਯਾ) mythical/idealized (ਙਾਨ) knowledge (ਤਦ੍ਰੂਪ) of various forms  (ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਮ੍) that is eminent.

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥९॥
ਸ਼ਬਦਙਾਨਾਨੁਪਾਤੀ ਵਸਤੁਸ਼ੂਨ੍ਯੋ ਵਿਕਲਪਃ [[੯]]
[[9]] Any (ਸ਼ਬਦ) word or (ਙਾਨ) knowledge that is (ਆਨੁਪਾਤੀ) consequent upon (ਵਸਤੁਸ਼ੂਨ੍ਯੋ) lack of objects is (ਵਿਕਲਪਃ) imagination.

अभावप्रत्ययालम्बना तमोवृत्तिर्निद्र ॥१०॥
ਅਭਾਵਪ੍ਰਤਯਯਾਲਮਬਨਾ ਤਮੋਵ੍ਰੱਤਿਰਨਿਦ੍ਰਾ [[੧੦]]
[[10]] (ਅਭਾਵ) lack of (ਪ੍ਰਤਯਯ) concepts that we (ਆਲਮਬਨਾ) support  there is (ਤਮੋ) darkness (ਵ੍ਰੱਤਿਰ) and wandering in (ਨਿਦ੍ਰਾ) sleep

अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः ॥११॥
ਅਨੁਭੂਤਵਿਖਸ਼ਯਾਸਂਪ੍ਰਮੋਖਸ਼ਃ ਸਮ੍ਰਤਿ [[੧੧]]
[[11]]

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥१२॥
ਅਭ੍ਯਾਸਵੈਰਾਗ੍ਯਾਭ੍ਯਾਂ ਤਨ੍ਨੀਰੋਧਃ [[੧੨]]
[[12]]

तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः ॥१३॥
ਤਤ੍ਰ ਸਥਿਤੌ ਯਤ੍ਨੋਭ੍ਯਾਸਃ [[੧੩]]
[[13]]


स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारादरासेवितो दृढभूमिः ॥१४॥
ਸ ਤੁ ਦੀਰਘਕਾਲ ਨੈਰਨਤਰਯ ਸਤਕਾਰਾਦਰਾਸੇਵਿਤੋ ਦ੍ਰਢਭੂਮਿਃ [[੧੪]]
[[14]]

दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्णा वैराग्यम् ॥१५॥
ਦ੍ਰਸ਼ਟਾਨੁਸ਼੍ਰਵਿਕਵਿਸ਼ਯਵਿਤੁਸ਼ਣਸ੍ਯ ਵਸ਼ੀਕਾਰਸਂਜਣਾ ਵੈਰਾਗ੍ਯਮ੍ [[੧੫]]

[[15]]

तत्परं पुरुषख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम् ॥१६॥
ਤਤਪਰਂ ਪੁਰੁਸ਼ਖ੍ਯਾਤੇਃ ਗੁਣਵੈਤ੍ਰਸ਼ਣਯਮ੍ [[੧੬]]
[[16]]

वितर्कविचारानन्दास्मितारुपानुगमात्संप्रज्ञातः ॥१७॥
ਵਿਤਰਕਵਿਚਾਰਾਨੰਦਾਸਮਿਤਾਰੁਪਾਨੁਗਮਾਤਸਂਪ੍ਰਙਾਤਃ [[੧੭]]
[[17]]

विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोन्यः ॥१८॥
ਵਿਰਾਮਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਭ੍ਯਾਸਪੂਰਵਃ ਸੰਸਕਾਰਸ਼ੇਸ਼ੋਨ੍ਯਃ [[੧੮]]
[[18]]

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानम् ॥१९॥
ਭਵਪ੍ਰਤ੍ਯ੍ਯੋ ਵਿਦੇਹਪ੍ਰਕ੍ਰਤਿਲਯਾਨਾਮ੍ [[੧੯]]
[[19]]

श्रद्धावीर्यस्मृति समाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् ॥२०॥
ਸ਼੍ਰੱਧਾਵੀਰਯੋਸਮ੍ਰਤਿ ਸਮਾਧਿਪ੍ਰਙਾਪੂਰਵਕ ਇਤਰੇਸ਼ਾਮ੍ [[੨੦]]
[[20]]

तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥२१॥
ਤੀਵ੍ਰਸਂਵੇਗਾਨਾਮਾਸਨ੍ਨਃ [[੨੧]]
[[21]]

मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोपि विशेषः ॥२२॥
ਮ੍ਰਦੁਮਦ੍ਯਾਧਿਮਾਤ੍ਰਤ੍ਵਾੱਤ੍ਤਤੋਪਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਃ [[੨੨]]
[[22]]

ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥२३॥
ਈਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਣਿਧਾਨਾਦ੍ਵਾ [[੨੩]]
[[23]]

क्लेश कर्म विपाकाशयैःपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥२४॥
ਕਲੇਸ਼ ਕਰਮ ਵਿਪਾਕਾਸ਼ਯੈਃ ਪਰਾਮ੍ਰਸ਼ਟਃ ਪੁਰੁਸ਼ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈਸ਼੍ਵਰਃ [[੨੪]]
[[24]]

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् ॥२५॥
ਤਤ੍ਰ ਨਿਰਤਿਸ਼ਯਂ ਸਰਵਙਬਿਜਮ੍ [[੨੫]]
[[25]]

स एष पूर्वेषामपिगुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥२६॥
ਸ ਏਸ਼ ਪੂਰਵਕਸ਼ਾਮਪਿਗੁਰੁਃ ਕਾਲੇਨਾਨਵੱਛੇਦਾਤ੍ [[੨੬]]
[[26]]

तस्य वाचकः प्रणवः ॥२७॥
ਤਸ੍ਯ ਵਾਚਕਃ ਪ੍ਰਣਵਃ [[੨੭]]
[[27]]

तज्जपः तदर्थभावनम् ॥२८॥
ਤੱਜਪਃ ਤਦਰਥਭਾਵਨਮ੍ [[੨੮]]
[[28]]

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोप्यन्तरायाभवश्च ॥२९॥
ਤਤਃ ਪ੍ਰਤਯਕ੍ਚੇਤਨਾਧਿਗਮੋਪ੍ਯੰਤਰਾਯਾਭਵਸ਼੍ਚ [[੨੯]]
[[29]]

व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपाः ते अन्तरायाः ॥३०॥
ਵ੍ਯਾਧਿ ਸਤ੍ਯਾਨ ਸਂਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਾਦਾਲਸ੍ਯਾਵਿਰਤਿ ਭ੍ਰਾਂਤਿਦਰਸ਼ਨਾਲਬਧਭੂਮਿਕਤ੍ਵਾਨਵਸਥਿਤਤਤ੍ਵਾਨਿ ਚਿੱਤਵਿਕਸ਼ੋਪਾਃ ਤੇ ਅੰਤਰਾਯਾਃ [[੩੦]]
[[30]]

दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासाः विक्षेप सहभुवः ॥३१॥
ਦੁਃਖਦੌਰਮਨਸ੍ਯਾਙਗਮੇਜਯਤ੍ਵਸ਼੍ਵਾਸਪ੍ਰਸ਼੍ਵਾਸਾਃ ਵਿਕਸ਼ੇਪ ਸਹਭੁਵਃ [[੩੧]]
[[31]]

तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥३२॥
ਤਤਪ੍ਰਤਿਸ਼ੇਧਾਰਥਮੇਕਤਤੱਵਾਭ੍ਯਾਸਃ [[੩੨]]
[[32]]

मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणांसुखदुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातः चित्तप्रसादनम् ॥३३॥
ਮੈਤ੍ਰੀ ਕਰੁਣਾ ਮੁਦਿਤੋਪੇਕਸ਼ਾਣਾਂਸੁਖਦੁਃਖ ਪੁਣ੍ਯਾਪੁਣ੍ਯਵਿਸ਼ੇਯਾਣਾਂ ਭਾਵਨਾਤਃ ਚਿੱਤਪ੍ਰਸਾਦਨਮ੍ [[੩੩]]
[[33]]

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥३४॥
ਪ੍ਰਛੱਰਦਨਵਿਧਾਰਣਾਭ੍ਯਾਂ ਵਾ ਪ੍ਰਾਣਸ੍ਯ [[੩੪]]
[[34]]

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धिनी ॥३५॥
ਵਿਸ਼ਯਵਤੀ ਵਾ ਪ੍ਰਵ੍ਰੱਤਿਰੁਤਪੰਨਾ ਮਨਸਃ ਸਥਿਤਿ ਨਿਬੰਧਿਨੀ [[੩੫]]
[[35]]

विशोका वा ज्योतिष्मती ॥३६॥
ਵਿਸ਼ੋਕਾ ਵਾ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਮਤੀ [[੩੬]]
[[36]]

वीतराग विषयम् वा चित्तम् ॥३७॥
ਵੀਤਰਾਗ ਵਿਸ਼ਯਾਮ੍ ਵਾ ਚਿੱਤਮ੍ [[੩੭]]
[[37]]

स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनम् वा ॥३८॥
ਸ੍ਵਪ੍ਨਨਿਦ੍ਰਾ ਙਾਨਾਲਮਬਨਮ੍ ਵਾ [[੩੮]]
[[38]]

यथाभिमतध्यानाद्वा ॥३९॥
ਯਥਾਭਿਮਤਧ੍ਯਾਨਾਦ੍ਵਾ [[੩੯]]
[[39]]

परमाणु परममहत्त्वान्तोस्य वशीकारः ॥४०॥
ਪਰਮਾਣੁ ਪਰਮਮਹੱਤ੍ਵਾੰਤੋਸ੍ਯ ਵਸ਼ੀਕਾਰਃ [[੪੦]]
[[40]]

क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥४१॥
ਕਸ਼ੀਣਵ੍ਰੱਤੇਰਭਿਜਾਤਸ੍ਯੇਵ ਮਣੇਰਗ੍ਰਹੀਤ੍ਰਗ੍ਰਹਣਗ੍ਰਾਹ੍ਯੇਸ਼ੁ ਤਤਸਥਤਦੰਜਨਤਾ ਸਮਾਪੱਤੀਃ [[੪੧]]
[[41]]

तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः ॥४२॥
ਤਤ੍ਰ ਸ਼ਬਦਾਰਥਙਾਨਵਿਕਲਪੈਃ ਸੰਕੀਰਣਾ ਸਵਿਤਰਕਾ ਸਮਾਪੱਤੀਃ [[੪੨]]
[[42]]

स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का ॥४३॥
ਸਮ੍ਰਤਿਪਰਿਸ਼ੁੱਧੌ ਸ੍ਵਰੂਪਸ਼ੂਨ੍ਯੋਵਾਰਥਮਾਤ੍ਰਨਿਰਭਾਸਾ ਨਿਰਵਿਤਰਕਾ [[੪੩]]
[[43]]

एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषय व्याख्याता ॥४४॥
ਏਤਯੈਵ ਸਵਿਚਾਰਾ ਨਿਰਵਿਚਾਰਾ ਚ ਸੂਕਸ਼ਮਵਿਸ਼ਯ ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਤਾ [[੪੪]]
[[44]]

सूक्ष्मविषयत्वम्चालिण्ग पर्यवसानम् ॥४५॥
ਸੂਕਸ਼ਮਵਿਸ਼ਯਤ੍ਵਮਚਾਲਿੰਗ ਪਰਵਸਾਨਮ੍ [[੪੫]]
[[45]]

ता एव सबीजस्समाधिः ॥४६॥
ਤਾ ਏਵ ਸਬੀਜੱਸਮਾਧਿਃ [[੪੬]]
[[46]]

निर्विचारवैशारद्येध्यात्मप्रसादः ॥४७॥
ਨਿਰਵਿਚਾਰਵੈਸ਼ਾਰਧ੍ਯੇਧ੍ਯਾਤਮਪ੍ਰਸਾਦਃ [[੪੭]]
[[47]]

ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा ॥४८॥
ਰ੍ਰੀਨੰਬਰਾ ਤਤ੍ਰ ਪ੍ਰਙਾ [[੪੮]]
[[48]]

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् ॥४९॥
ਸ਼੍ਰੁਤਾਨੁਮਾਨਪ੍ਰਙਾਭ੍ਯਾਮਨ੍ਯਵਿਸ਼ਯਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਰਥਤ੍ਵਾਤ੍ [[੪੮]]
[[49]]

तज्जस्संस्कारोन्यसंस्कार प्रतिबन्धी ॥५०॥
ਤੱਜੱਸਸੰਸਕਾਰੋਨ੍ਯਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧੀ [[੫੦]]
[[50]]

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः ॥५१॥
ਤਸ੍ਯਾਪਿ ਨਿਰੋਧੇ ਸਰਵਨਿਰੋਧਾਨ੍ਨ੍ਨਿਰਬੀਜਃ ਸਮਾਧਿਃ [[੫੧]]
[[51]]
 

 

Link to comment
Share on other sites

If you guys are in listening mood, listen yoga sutras by Swami Rama, "Living with Himalayan Masters" fame. Audio (English). It is 8 lectures 85/85(Playlist).

https://www.youtube.com/watch?v=7RiT7IJ617g

 

Waheguru Jee ka khalsa, Waheguru Jee ki fateh.

Oh I remember watching that a long time ago. Will have to rewatch to refresh my memory.

Maybe I'll translate the Yog Sutra first and then compare my understanding to his.

Link to comment
Share on other sites

If you guys are in listening mood, listen yoga sutras by Swami Rama, "Living with Himalayan Masters" fame. Audio (English). It is 8 lectures 85/85(Playlist).

https://www.youtube.com/watch?v=7RiT7IJ617g

 

Waheguru Jee ka khalsa, Waheguru Jee ki fateh.

Have a read of this document where yogis demonstrate their skills including Swami Rama

http://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2015/05/IS-IT-POSSIBLE-TO-STOP-REINCARNATIONS.pdf

 

Link to comment
Share on other sites

Update Aug 4 - 21-30 + Pronunciation Guide

Pronounciation Guide
Beginner

ਃ - enunciate a pause (usually 'ah')
ਯ੍ਯ - extend the 'ye' sound to twice as long. This is a continuous 'double y'. E.g. ਵਿਪਰ੍ਯ੍ਯ - should be pronounced similar to Wiparwaya, rather than as Wiparya
ਘ ਭ ਧ ਢ ਝ - are all aspirated e.g. ਘ is "gh" rather than stressed "gg"
ਙ - read as "gy", this is for beginners

Advanced Reader
ਙ - is an "ngy" sound, takes a lot of practice to get right (sometimes written as "ng" or "nj". In the video below he writes "dny")
Pronunciation Video

ष - sometimes I write this simply as ਸ਼, sometimes as ਖਸ਼. The actual pronunciation is 'sh' that is uttered from the back of the mouth.  Normally we say 'sh' from the front of the mouth but try saying it from the back, it will sound much softer. That is ष , it sounds like it is halfway between ਖ and ਸ਼. Pronunciation Video

We don't have a letter for this sound in Punjabi. ਖ ਖ਼ ਸ਼  are all taken. I would prefer if we used ਛ਼ to represent ਸ਼ (a soft ਛ, these sounds which are often the same in some Punjabi dialects) and ਸ਼ to represent ष (softer ਛ, and even softer than ਛ਼, it's a soft version of ਸ).

The continuum starts from the front of the mouth and moves backwards - ਸ > ਛ > ਛ਼ > ਖ > ਸ਼ > ਖ਼  - snake > chair > share > care > ਮੋਸ਼ > ਖ਼ਰਗੋਸ਼

 

Yog Sutr of Patanjali

तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥२१॥
ਤੀਵ੍ਰਸਂਵੇਗਾਨਾਮਾਸਨ੍ਨਃ [[੨੧]]
[[21]]

मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोपि विशेषः ॥२२॥
ਮ੍ਰਦੁਮਧ੍ਯਾਧਿਮਾਤ੍ਰਤ੍ਵਾੱਤ੍ਤਤੋਪਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਃ [[੨੨]]
[[22]]

ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥२३॥
ਈਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਣਿਧਾਨਾਦ੍ਵਾ [[੨੩]]
[[23]]

क्लेश कर्म विपाकाशयैःपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥२४॥
ਕਲੇਸ਼ ਕਰਮ ਵਿਪਾਕਾਸ਼ਯੈਃ ਪਰਾਮ੍ਰਸ਼ਟਃ ਪੁਰੁਸ਼ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈਸ਼੍ਵਰਃ [[੨੪]]
[[24]]

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् ॥२५॥
ਤਤ੍ਰ ਨਿਰਤਿਸ਼ਯਂ ਸਰਵਙਬਿਜਮ੍ [[੨੫]]
[[25]]

स एष पूर्वेषामपिगुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥२६॥
ਸ ਏਸ਼ ਪੂਰਵਕਸ਼ਾਮਪਿਗੁਰੁਃ ਕਾਲੇਨਾਨਵੱਛੇਦਾਤ੍ [[੨੬]]
[[26]]

तस्य वाचकः प्रणवः ॥२७॥
ਤਸ੍ਯ ਵਾਚਕਃ ਪ੍ਰਣਵਃ [[੨੭]]
[[27]]

तज्जपः तदर्थभावनम् ॥२८॥
ਤੱਜਪਃ ਤਦਰਥਭਾਵਨਮ੍ [[੨੮]]
[[28]]

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोप्यन्तरायाभवश्च ॥२९॥
ਤਤਃ ਪ੍ਰਤਯਕ੍ਚੇਤਨਾਧਿਗਮੋਪ੍ਯੰਤਰਾਯਾਭਵਸ਼੍ਚ [[੨੯]]
[[29]]

व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपाः ते अन्तरायाः ॥३०॥
ਵ੍ਯਾਧਿ ਸਤ੍ਯਾਨ ਸਂਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਾਦਾਲਸ੍ਯਾਵਿਰਤਿ ਭ੍ਰਾਂਤਿਦਰਸ਼ਨਾਲਬਧਭੂਮਿਕਤ੍ਵਾਨਵਸਥਿਤਤਤ੍ਵਾਨਿ ਚਿੱਤਵਿਕਸ਼ੋਪਾਃ ਤੇ ਅੰਤਰਾਯਾਃ [[੩੦]]
[[30]]

Edited by BhagatSingh
Link to comment
Share on other sites

wow this requires intense concentration Bhagat Singh, it will be good for those who cannot read devnagri script or sanskrit. keep it up !

Thanks! Definitely, it will be good for Gurmukhi readers and I also hope to give my own mehek to this translation.
(hopefully it is a beautiful mehek and not BO lol)

Bro, keep doing ardaas at the feet of Satguru jee. God willing, you will receive all the strength needed, to do this good task.

Dhan Guru Nanak....tu heen Nirankaar

Bhul chuk maaf

Will do Paapiman! I know the state of Yog and I want to keep myself in that state while I work on this document on Yog. So I am always meditating while I work on this. I have self-recorded simran playing in the back as well to keep me on track. Will do ardas as well.
 

What is the relation between this granth and Sikh history?

If you are familiar with common words in Guru Granth Sahib, you'll notice they also appear in this document, which was written by Patanjali about 2000 years ago. This is because these concepts are the same and they have carried over millenia. They were practiced during the ten guru's times and are still practiced today.

Was it studied by the early Sikhs etc? Is it part of the current day study lists of various orders?

I think it was very well studied back then too (Kahn Singh ji mentions in his Mahan Kosh). So if it's not part of today's study list, then it should be up there on the list.

Thanks for the support guys! It becomes my strength.

Link to comment
Share on other sites

Update Aug 8 - 31-50

दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासाः विक्षेप सहभुवः ॥३१॥
ਦੁਃਖਦੌਰਮਨਸ੍ਯਾਙਗਮੇਜਯਤ੍ਵਸ਼੍ਵਾਸਪ੍ਰਸ਼੍ਵਾਸਾਃ ਵਿਕਸ਼ੇਪ ਸਹਭੁਵਃ [[੩੧]]
[[31]]

तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥३२॥
ਤਤਪ੍ਰਤਿਸ਼ੇਧਾਰਥਮੇਕਤਤੱਵਾਭ੍ਯਾਸਃ [[੩੨]]
[[32]]

मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणांसुखदुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातः चित्तप्रसादनम् ॥३३॥
ਮੈਤ੍ਰੀ ਕਰੁਣਾ ਮੁਦਿਤੋਪੇਕਸ਼ਾਣਾਂਸੁਖਦੁਃਖ ਪੁਣ੍ਯਾਪੁਣ੍ਯਵਿਸ਼ੇਯਾਣਾਂ ਭਾਵਨਾਤਃ ਚਿੱਤਪ੍ਰਸਾਦਨਮ੍ [[੩੩]]
[[33]]

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥३४॥
ਪ੍ਰਛੱਰਦਨਵਿਧਾਰਣਾਭ੍ਯਾਂ ਵਾ ਪ੍ਰਾਣਸ੍ਯ [[੩੪]]
[[34]]

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धिनी ॥३५॥
ਵਿਸ਼ਯਵਤੀ ਵਾ ਪ੍ਰਵ੍ਰੱਤਿਰੁਤਪੰਨਾ ਮਨਸਃ ਸਥਿਤਿ ਨਿਬੰਧਿਨੀ [[੩੫]]
[[35]]

विशोका वा ज्योतिष्मती ॥३६॥
ਵਿਸ਼ੋਕਾ ਵਾ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਮਤੀ [[੩੬]]
[[36]]

वीतराग विषयम् वा चित्तम् ॥३७॥
ਵੀਤਰਾਗ ਵਿਸ਼ਯਾਮ੍ ਵਾ ਚਿੱਤਮ੍ [[੩੭]]
[[37]]

स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनम् वा ॥३८॥
ਸ੍ਵਪ੍ਨਨਿਦ੍ਰਾ ਙਾਨਾਲਮਬਨਮ੍ ਵਾ [[੩੮]]
[[38]]

यथाभिमतध्यानाद्वा ॥३९॥
ਯਥਾਭਿਮਤਧ੍ਯਾਨਾਦ੍ਵਾ [[੩੯]]
[[39]]

परमाणु परममहत्त्वान्तोस्य वशीकारः ॥४०॥
ਪਰਮਾਣੁ ਪਰਮਮਹੱਤ੍ਵਾੰਤੋਸ੍ਯ ਵਸ਼ੀਕਾਰਃ [[੪੦]]
[[40]]

क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥४१॥
ਕਸ਼ੀਣਵ੍ਰੱਤੇਰਭਿਜਾਤਸ੍ਯੇਵ ਮਣੇਰਗ੍ਰਹੀਤ੍ਰਗ੍ਰਹਣਗ੍ਰਾਹ੍ਯੇਸ਼ੁ ਤਤਸਥਤਦੰਜਨਤਾ ਸਮਾਪੱਤੀਃ [[੪੧]]
[[41]]

तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः ॥४२॥
ਤਤ੍ਰ ਸ਼ਬਦਾਰਥਙਾਨਵਿਕਲਪੈਃ ਸੰਕੀਰਣਾ ਸਵਿਤਰਕਾ ਸਮਾਪੱਤੀਃ [[੪੨]]
[[42]]

स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का ॥४३॥
ਸਮ੍ਰਤਿਪਰਿਸ਼ੁੱਧੌ ਸ੍ਵਰੂਪਸ਼ੂਨ੍ਯੋਵਾਰਥਮਾਤ੍ਰਨਿਰਭਾਸਾ ਨਿਰਵਿਤਰਕਾ [[੪੩]]
[[43]]

एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषय व्याख्याता ॥४४॥
ਏਤਯੈਵ ਸਵਿਚਾਰਾ ਨਿਰਵਿਚਾਰਾ ਚ ਸੂਕਸ਼ਮਵਿਸ਼ਯ ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਤਾ [[੪੪]]
[[44]]

सूक्ष्मविषयत्वम्चालिण्ग पर्यवसानम् ॥४५॥
ਸੂਕਸ਼ਮਵਿਸ਼ਯਤ੍ਵਮਚਾਲਿੰਗ ਪਰਵਸਾਨਮ੍ [[੪੫]]
[[45]]

ता एव सबीजस्समाधिः ॥४६॥
ਤਾ ਏਵ ਸਬੀਜੱਸਮਾਧਿਃ [[੪੬]]
[[46]]

निर्विचारवैशारद्येध्यात्मप्रसादः ॥४७॥
ਨਿਰਵਿਚਾਰਵੈਸ਼ਾਰਧ੍ਯੇਧ੍ਯਾਤਮਪ੍ਰਸਾਦਃ [[੪੭]]
[[47]]

ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा ॥४८॥
ਰ੍ਰੀਨੰਬਰਾ ਤਤ੍ਰ ਪ੍ਰਙਾ [[੪੮]]
[[48]]

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् ॥४९॥
ਸ਼੍ਰੁਤਾਨੁਮਾਨਪ੍ਰਙਾਭ੍ਯਾਮਨ੍ਯਵਿਸ਼ਯਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਰਥਤ੍ਵਾਤ੍ [[੪੮]]
[[49]]

तज्जस्संस्कारोन्यसंस्कार प्रतिबन्धी ॥५०॥
ਤੱਜੱਸਸੰਸਕਾਰੋਨ੍ਯਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧੀ [[੫੦]]
[[50]]

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः ॥५१॥
ਤਸ੍ਯਾਪਿ ਨਿਰੋਧੇ ਸਰਵਨਿਰੋਧਾਨ੍ਨ੍ਨਿਰਬੀਜਃ ਸਮਾਧਿਃ [[੫੧]]
[[51]]
 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 1 year later...

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...